NAVIJAČ (18) OZ­LI­JE­ĐEN U TUČNJAVI I DA­LJE JE U KO­MI

24sata - - NEWS -

Osam­na­es­to­go­diš­nji Pu­lja­nin, ko­ji je stra­dao u ma­sov­noj tučnjavi iz­me­đu na­vi­ja­ča Tor­ci­de i Ar­ma­de u po­ne­dje­ljak u 1 sat na auto­ces­ti kraj Vr­bov­skog, i da­lje je kri­tič­no. Mla­dić je na­kon obra­ču­na bez svi­jes­ti i s te­škim oz­lje­da­ma gla­ve do­ve­zen u ri­ječ­ki KBC. Na­la­zi se na res­pi­ra­to­ru na Je­di­ni­ci in­ten­ziv­nog li­je­če­nja i ži­vot­no je ugro­žen. “Li­ječ­ni­ci će na­kon po­treb­nih do­dat­nih pre­tra­ga od­lu­či­ti kad će ga pro­bu­di­ti iz ko­me. Ima te­ške oz­lje­de gla­ve”, rek­li su u bol­ni­ci.

U ma­sov­noj tučnjavi na­vi­ja­ča Ri­je­ke i Haj­du­ka, ko­ji su se vra­ća­li s gos­to­va­nja svo­jih klu­bo­va u Go­ri­ci, od­nos­no Ko­priv­ni­ci, ni­su se bi­ra­la sred­stva za obra­čun. Osim ša­ka i no­ga, ko­ris­ti­le su se i bo­ce, le­tve, ka­me­nje... (dm, pm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.