DJE­ČAK SE UTOPIO PRED MAJ­KOM...

UŽAS KRAJ MOLVI Ku­pa­či na je­ze­ru Čin­gi-Lin­gi su pli­va­li i ro­ni­li ne bi li u po­ne­dje­ljak uve­čer naš­li 11-go­diš­nja­ka ko­ji je nes­tao u vodi. Nje­go­va bra­ća i ses­tre pla­ka­li su na oba­li

24sata - - NEWS - Pi­še: ŽELJ­KO RU­KA­VI­NA

Ro­di­te­lji dje­ča­ka u do­bi od 11 go­di­na, či­je su ti­je­lo u po­ne­dje­ljak u je­ze­ru pro­naš­li po­li­cij­ski ro­ni­oci, bi­li su ju­čer shr­va­ni od bo­la. Ni­je­mo su gle­da­li u da­lji­nu, je­ca­li bez že­lje da išta go­vo­re, kad smo ih u uto­rak po­sje­ti­li u bje­lo­var­skom pri­grad­skom na­se­lju Ćur­lo­vac.

- Ne­ma­mo sna­ge - rek­li su krat­ko na­kon straš­ne tra­ge­di­je. Na užas svih mje­šta­na Ćur­lov­ca, dje­čak ih je za­uvi­jek na­pus­tio kad je u po­ne­dje­ljak s maj­kom te bra­ćom i ses­trom oti­šao na ku­pa­nje na je­ze­ro Čin­gi-Lin­gi ne­da­le­ko od Molvi. Nes­tao je u mut­nim i hi­ro­vi­tim vo­da­ma,

VE­LI­KA POTRAGA

ko­je Bje­lo­var­ča­ni zo­vu svo­jim “mo­rem”. Naš­li su ga oko 21.10 sa­ti, 20 me­ta­ra od oba­le, na du­bi­ni od oko šest me­ta­ra. Mno­gi od ku­pa­ča su se, na­kon bol­nog po­vi­ka, dva sa­ta ra­ni­je pri­dru­ži­li šo­ki­ra­noj maj­ci u po­tra­zi za 11-go­diš­nja­kom. Nje­go­va bra­ća i ses­tre ni­su ula­zi­li u vo­du te su sa­mo ne­utješ­no pla­ka­li sje­de­ći uz oba­lu.

- Gle­da­li smo u la­bu­do­ve ko­ji su doš­li k oba­li, a kad smo re­gis­tri­ra­li da je­dan dje­čak ma­lo da­lje vi­če da mu se brat uta­pa, tog dje­ča­ka vi­še ni­je bi­lo na vi­di­ku. Nes­tao je s po­vr­ši­ne vo­de. Mu­škar­ci su od­mah po­če­li ro­ni­ti. Dje­ča­ko­va maj­ka je uko­pa­nog po­gle­da je­ca­ju­ći go­vo­ri­la: ‘Sad je tu bio, evo ov­dje’. Pri­tom je po­ka­zi­va­la pr­stom mjes­to gdje je iz­ne­na­da nes­tao - is­pri­ča­la je za Ju­tar­nji či­ta­te­lji­ca M. K., ko­ja je svje­do­či­la tra­ge­di­ji. Ina­če, je­ze­ro Čin­gi-Lin­gi je poz­na­to po tra­va­ma ko­je ras­tu go­to­vo do sa­me po­vr­ši­ne, a zbog is­ka­pa­nja šljun­ka na ne­kim mjes­ti­ma su i vi­ro­vi ko­ji su svla­da­li i pu­no bo­lje pli­va­če. Tragedija je i pu­no ve­ća jer je, po pri­ča­nju svje­do­ka, dje­čak taj dan pr­vi put pro­pli­vao. Una­toč to­me što na nje­go­vu ti­je­lu dežurni mr­tvo­zor­nik ni­je pro­na­šao ni­kak­vih tra­go­va ko­ji bi upu­ći­va­li na ne­ke dru­ge raz­lo­ge nes­tan­ka pod vo­dom osim uta­pa­nja, bje­lo­var­sko Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo je za uto­rak u ko­priv­nič­koj Op­ćoj bol­ni­ci za­tra­ži­lo de­talj­nu ob­duk­ci­ju.

Su­sje­di s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li ima­ju sa­mo ri­je­či hva­le za ro­di­te­lje ko­ji ima­ju pe­te­ro dje­ce. Go­vo­re ka­ko su dje­ca vri­jed­na i svi od re­da od­lič­ni uče­ni­ci, a po­se­bi­ce im je sr­cu pri­ras­tao stra­da­li 11-go­diš­njak.

Ro­ni­oci su u mu­lju naš­li ti­je­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.