Be­ro: Sa­zo­vi­te sjed­ni­cu! Zo­ki: Ma to ni u lu­di­lu!

BE­RO U KUPE, ZO­KI U ŠPADE Kan­di­dat SDP-a za pred­sjed­ni­ka ne bi di­zao Sa­bor zbog Ku­jun­dži­ća, a Ber­nar­dić mis­li da je to “gru­bo kr­še­nje Us­ta­va”

24sata - - NEWS - Pi­še: BO­RIS RAŠETA

Zo­ran Mi­la­no­vić tvr­di da se Pred­sjed­nik ne bi tre­bao mi­je­ša­ti u su­ko­be stra­na­ka bez ob­zi­ra na to što ka­že Us­tav. Čini se da on kao pred­sjed­nik zbog ras­pra­ve o Ku­jun­dži­ću ne bi sa­zi­vao Sa­bor, ia­ko pre­ma Us­ta­vu mo­že sa­zva­ti iz­van­red­nu sjed­ni­cu par­la­men­ta. Pod­sje­ti­mo, sjed­ni­cu Sa­bo­ra za­tra­ži­la je opor­ba, a Most je to za­tra­žio od pred­sjed­ni­ce kad je Jan­dro­ko­vić od­bio. Mi­la­no­vić sma­tra da bi sa­zi­va­nje sjed­ni­ce ti­je­kom stan­ke bio pre­se­dan ko­ji bi pred­sjed­nik mo­gao ko­ris­ti­ti kad ho­će. Da­vor Ber­nar­dić pak sma­tra da je ne­sa­zi­va­nje Sa­bo­ra “gru­bo kr­še­nje Us­ta­va”. Na pi­ta­nje o raz­li­ci u od­no­su na stav nje­go­va kan­di­da­ta, Be­ro ka­že da “svat­ko ima pra­vo na miš­lje­nje”. Ta­mo gdje dva čo­vje­ka mis­le is­to, je­dan obič­no ne mis­li ni­šta, ka­žu Ame­ri­kan­ci

Ipak, ova­ko dra­ma­tič­na razlika ni­je baš uobi­ča­je­na.

MI­LA­NO­VIĆ SE NE BI MIJEŠAO

Do­đe li na Pan­tov­čak, bit će kao Gan­d­hi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.