STARINAMA Nje­zi­nu shab­by chic car­stvu

24sata - - DOM - Pi­še: DANIJELA MIKOLA

Blog Da­ni­je­le Br­kić o ure­đe­nju vr­ta pro­gla­šen je jed­nim od de­set naj­bo­ljih svjet­skih blo­go­va, ali i fo­to­gra­fi­je nje­zi­na vr­ta ma­lo ko­ga os­tav­lja­ju rav­no­duš­nim.

Još su ne­vje­ro­jat­ni­je kad se zna da se vrt na­la­zi u sr­cu gra­da, u ma­lom dvo­ri­štu u osječ­kom na­se­lju Ret­fa­la. - Ku­ća u ko­joj ži­vim sa­gra­đe­na je 1956. go­di­ne i ku­pi­la sam je jer je ima­la onaj starinski štih ko­ji sam že­lje­la. Bi­la je pri­lič­no za­pu­šte­na. Ima­la je šu­pe i do­dat­ne pros­to­ri­je ko­je smo sru­ši­li. Kad se ‘uka­zao’ pros­tor vr­ta, od­mah sam ga htje­la urediti u cot­ta­ge sti­lu en­gle­skog vr­ta, da bu­de pre­pun bi­lja­ka s pu­no ukras­nih de­ta­lja. Tre­ba­le su mi go­to­vo če­ti­ri go­di­ne da ga for­mi­ram, iz­gra­dim i po­pu­nim bilj­ka­ma - ka­že Danijela Br­kić (44) iz Osi­je­ka, kre­ativ­ka ko­ju lju­di zna­ju pod na­dim­kom Nely. Sad je tih 300-ti­njak kva­dra­ta po­pu­nje­no do zad­njeg ko­ma­di­ća zem­lje. Nje­zin za­štit­nik znak je cvi­jet hor­ten­zi­ja. - Kad sam kre­nu­la sa­di­ti vrt, upoz­na­la sam jed­nu sta­ru ba­ku ko­ja je ži­vje­la u su­sjed­stvu. Ona je ne­kad ima­la svoj cvjet­njak, ali ga vi­še ni­je mo­gla ra­di­ti. Pre­pus­ti­la mi je sve sta­re bilj­ke ko­je je ima­la, ta­ko i hor­ten­zi­je sta­re 30-40 go­di­na. One su sim­bol bez­briž­nog ži­vo­ta, vr­lo su ro­man­tič­ne. Svi­dje­la mi se ide­ja da spa­sim te sta­re vr­ste. Po nji­ma sam i na­zva­la blog ko­ji sam po­kre­nu­la 2011. go­di­ne. Tad baš ni­je bi­lo blo­go­va, po­seb­no tak­vih. Sva­ki dan sam pi­sa­la o ono­me što ži­vim i vr­lo br­zo je blog do­bio jako pu­no pra­ti­te­lja - pri­ča i do­da­je ka­ko je 2013. go­di­ne pro­gla­šen jed­nim od de­set naj­bo­ljih svjet­skih blo­go­va. To je, ka­ko ka­že, bi­lo ve­li­ko priz­na­nje nje­zi­nu ra­du, po­seb­no jer do­la­zi iz pro­vin­ci­je i ni­kad to pri­je ni­je ra­di­la. Kao blo­ge­ri­ca je poz­na­ti­ja va­ni

Stak­le­na ko­mo­da za­nim­lji­vog iz­gle­da ko­ja kra­si Ne­li­nu ku­hi­nju za­pra­vo je starinski pro­zor star 120 go­di­na ski­nut s jed­ne ru­šev­ne ku­će. Pro­zor je ugra­di­la u pros­tor u zi­du i do­bi­la uni­kat­ni or­mar za ča­še. Stol u ku­hi­nji i svi or­ma­ri­ći su iz 1950-ih. Ukras­ni dr­ve­ni sto­lić u sun­cem oku­pa­nom kut­ku dnev­ne so­be s po­gle­dom na ze­le­ni vrt star je oko 130 go­di­na. Nely ga je po­ku­pi­la na ne­koj hr­pi od­ba­če­nih stva­ri u se­lu i pre­poz­na­la da se ra­di o dr­ve­noj škri­nji u kak­voj su ne­kad sta­re ba­ke ču­va­le svo­je noš­nje i šlin­ga­nu ru­be­ni­nu. Ta je škri­nja pod ru­ka­ma Ne­li­na su­pru­ga do­bi­la svoj novi ži­vot. - Ku­ća je ure­đe­na sta­rim stva­ri­ma

SU­PRUG JOJ PO­MA­ŽE

ko­je smo nas­li­je­di­li, naš­li, ku­pi­li na saj­mo­vi­ma sta­ri­na ili pak do­bi­li na pok­lon od pri­ja­te­lja ko­ji zna­ju či­me se ba­vi­mo pa nam za­pra­vo po­ma­žu u po­tra­zi za tak­vim stva­ri­ma. Su­prug je u voj­noj mi­ro­vi­ni, ali od­lič­no ra­di s dr­ve­tom, to mu je an­tis­tres te­ra­pi­ja. Po­čeo je s iz­ra­da­ma raz­ne dr­ve­ne ukras­ne ga­lan­te­ri­je i na­mje­šta­ja, a sad se iz­vje­štio u res­ta­uri­ra­nju sta­rih stva­ri. Pos­tao je oz­bi­ljan res­ta­ura­tor maj­stor. Ku­ću smo ure­đi­va­li pri­rod­nim ma­te­ri­ja­li­ma jer to­me uvi­jek te­žim. Uglav­nom je ure­đe­na u shab­by chic sti­lu, ia­ko stal­no ne­što no­vo u njoj ra­di­mo pri­ča Nely.

DRU­GA LJU­BAV - KUHANJE

Strast pre­ma ure­đe­nju in­te­ri­je­ra odve­la ju je i u pro­fe­si­onal­ne vo­de jer su je mno­gi ugos­ti­te­lji, vlas­ni­ci ho­te­la, apart­ma­na i ku­ća tra­ži­li da im ure­di pros­to­re.

- Ne­mam for­mal­no obra­zo­va­nje o to­me, jer sam prav­ne stru­ke, no oni ko­ji su bi­li u mo­jem do­mu i vr­tu, vi­dje­li što ra­dim, po­že­lje­li su to is­to kod se­be. Pr­vo je to bi­lo na ra­zi­ni sa­vje­to­va­nja, a on­da smo i su­prug i ja do­bi­li oz­bilj­ne po­nu­de te odra­di­li ve­li­ke pos­lo­ve. Sad sam se po­ma­lo umo­ri­la i za­si­ti­la to­ga pos­la te imam no­ve pro­jek­te u gla­vi - vo­de me pre­ma iz­ra­di de­ko­ra­ci­ja, mo­žda or­ga­ni­za­ci­ji svad­be­nih sve­ča­nos­ti i slič­no. Mis­lim da sam stvar­no dobra u tom sek­to­ru - ka­že Nely i do­da­je ka­ko je nje­zi­na dru­ga lju­bav - kuhanje.

STARINSKI ŠTIH Stol u ku­hi­nji i svi or­ma­ri­ći su iz pe­de­se­tih go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.