KAKURO

24sata - - SUPER LJETO -

KA­KO IGRA­TI: U praz­na po­lja tre­ba upi­sa­ti bro­je­ve od 1 do 9. Zbroj bro­je­va sva­kog re­da i stup­ca mora bi­ti jed­nak iz­no­su ko­ji se na­la­zi sa stra­ne ili iznad. Broj mo­že bi­ti upi­san je­dan­put u sva­kom ni­zu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.