PO­ŠA­LJI­TE VIC I

24sata - - SUPER LJETO -

Ka­že ta­ta Pe­ri­ci:

- Ako da­nas iz ma­te­ma­ti­ke do­bi­ješ je­di­ni­cu, ti i ja se vi­še ne poz­na­je­mo!

Kad se Pe­ri­ca vra­tio iz ško­le, ta­ta ga već s vra­ta upi­ta:

- I, što si do­bio iz ma­te­ma­ti­ke?

A Pe­ri­ca će na to:

- Opros­ti­te, a tko ste vi?

KOMPROMIS

Cr­no­go­rac, iz­va­ljen na tro­sje­du, obra­ća se su­pru­zi: - Že­no, te­ško mi je gle­da­ti ka­ko ra­diš i mu­čiš se… Mo­lim te, za­tvo­ri ta vra­ta od ku­hi­nje!

SVJEŽINA

Pi­ta Mu­jo ko­no­ba­ri­cu: - Ima­te li pas­tr­ve?

- Da.

- A je­su li svje­že?

- Ne.

- Do­vra­ga, uzet ću on­da će­va­pe… Je li ba­rem me­so svje­že?

- Ne.

Mu­jo se na­lju­ti:

- Ima li, bo­na, išta svje­že u va­šem res­to­ra­nu?

- Da.

- A što to?

- Bo­lan, sto­li­ca na ko­joj sje­diš svje­že je obo­ja­na!

SA­VR­ŠE­NI UČITELJ

Ma­fi­jaš uči si­na ma­te­ma­ti­ku. - Dak­le, imaš pet ja­bu­ka. Do­đe net­ko i uzme ti dvi­je. Ko­li­ko ti je os­ta­lo?

Sin bi­jes­no sko­či sa sto­li­ce: -Tko mi, uzme ja­bu­ke?!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.