OSVOJITE 500 KUNA!

24sata - - SUPER LJETO -

Poz­na­ti škr­tac do­la­zi na ben­zin­sku cr­p­ku.

- Na­to­či­te mi, mo­lim vas, če­ti­ri li­tre su­pe­ra! - za­mo­li pro­da­va­ča. Kad ga je pos­lu­žio, ovaj mu ka­že: - Vi ste, gos­po­di­ne, bi­li po­s­ljed­nji ko­ji je do­bio go­ri­vo po sta­roj ci­je­ni.

- Ma ne­moj­te? E, kad sam ta­kav sret­nik, na­pu­ni­te mi sprem­nik do vr­ha!

Kad je bi­lo go­to­vo, upi­ta pro­da­va­ča:

- Opros­ti­te, a ko­li­ka će bi­ti no­va ci­je­na li­tre ben­zi­na?

- Po­la ku­ne ni­ža!

NEVJERNIK

Raz­go­va­ra­ju dva mu­škar­ca:

- Od svih gu­ma za za­šti­tu od trud­no­će vje­ru­jem sa­mo u jed­nu. - Ko­ju?

- Lut­ku od gu­me!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.