ANAMARIJA

24sata - - SUPER LJETO -

An­či iz lju­di ko­ji Man­hat­ta­na

slu­že tvr­di ka­ko spo­ji­ti tri Trum­pu

ne mo­gu oda­nost oso­bi­ne:

vo­đi i is­kre­nost, su is­kre­ni in­te­li­gen­ci­ju.

i oda­ni Ako in­te­li­gent­ni, Trum­pu,

ni­su pa­met­ni i ka­že, a ako

vo­le su A pris­ta­še vo­đu, ni­su

čo­vje­ka is­kre­ni. ZG Man­hat­tan ko­ji ra­di

to mo­gu i za­to eto

nje u Zagrebu!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.