DO DO­MA IZ SNO­VA u u sr­cu Osi­je­ka di­ve se Ta­li­ja­ni i Skan­di­nav­ci

24sata - - SUPER LJETO -

ne­go kod nas.

- Vo­le me Skan­di­nav­ci, Ni­jem­ci, Ta­li­ja­ni, jer ja imam ta­kav ne­ka­kav štih ko­ji oni nje­gu­ju. Mo­ja je je­di­na že­lja bi­la po­ka­za­ti da se s ma­lo mo­že pu­no i da ne tre­ba hr­pa love da bi ti imao li­jep dom. Tre­ba­ju ti sa­mo kre­ativ­nost i ide­ja - go­vo­ri Nely.

U vr­tu stal­no ima mno­go pos­la. On je za­pra­vo pro­ši­re­ni dio ku­će i u nje­mu se sva­kod­nev­no

ZA­JED­NIČ­KE SNA­GE

STAR 130 GO­DI­NA

bo­ra­vi. Naj­vi­še tru­da tre­ba kad je suš­na go­di­na. U tu je svr­hu iz­bu­ši­la du­bo­ki bu­nar iz ko­je­ga cr­pi vo­du za za­li­je­va­nje bi­lja­ka. U nje­mu ima pe­nja­či­ca, ma­log i ve­li­kog dr­ve­ća, ru­ža, ali naj­vi­še hor­ten­zi­ja, sta­rih kan­ti­ca, klu­pi­ca, fe­nje­ra i sto­li­ca iz proš­log sto­lje­ća. Pro­zo­re joj kra­se dr­ve­ne ža­lu­zi­ne ko­je ima­ju ure­za­no sr­ce, kak­vo je ne­kad ukra­ša­va­lo pro­zo­re na­ših pra­ba­ka.

Ukras­ni sto­lić ne­kad je bio dr­ve­na škri­nja

Sta­ri na­mje­štaj res­ta­uri­ra su­prug

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.