Tra­go­ve de­zo­do­ran­sa ski­ni­te spu­žvi­com za šmin­ku i hu­la­hup­kom

24sata - - ŽIVOT -

Sti­lis­ti­ca i kre­ativ­na vo­di­te­lji­ca Avi­ga­il Col­lins go­vo­ri ka­ko je spu­žvi­ca ko­ju obič­no ko­ris­ti­te za ski­da­nje ma­ke upa od­lič­na i za uk­la­nja­nje bi­je­lih tra­go­va na odje­ći, ko­je naj­češ­će pre­kas­no ugle­da­mo, kad smo već iz­aš­li iz ku­će. Iri­tant­ne tra­go­ve mo­že­te ski­nu­ti i hu­la­hup­kom za­mo­ta­nom u klup­ko. Ako šmin­kom ne že­li­te za­pr­lja­ti odje­ću, is­ko­ris­ti­te sta­ru ma­ra­mu ko­ju će­te sta­vi­ti pre­ko li­ca. Pa­zi­te je­di­no da ko­ris­ti­te ma­ra­mu ko­je vam neće bi­ti žao ako se upr­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.