Sje­di, umij se i ra­s­hla­di pa on­da u mo­re

OPREZ! U Hrvatskoj se go­diš­nje uto­pi 100 lju­di pa ne ska­či­te u vo­du na­kon je­la i ako ste pi­li al­ko­hol

24sata - - ZDRAVLJE -

Iz bez­briž­ne igre i ljet­ne raz­bi­bri­ge u se­kun­di se mo­že stvo­ri­ti tragedija. Po­je­di­na ku­pa­li­šta kri­ju broj­ne opas­nos­ti ko­je mo­gu vo­di­ti do traj­nog inva­li­di­te­ta ili čak smrt­nog is­ho­da. Sva­ke go­di­ne u Hrvatskoj se uto­pi oko 100 lju­di, po­da­ci su Hrvatskog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo.

Sto­ga tre­ba upo­zo­ri­ti ka­ko se po­na­ša­ti si­gur­no na ku­pa­li­šti­ma i bli­zu vo­de. - Svat­ko tko do­đe na ku­pa­nje ne bi se tre­bao od­mah ba­ci­ti u vo­du, ne­go se pret­hod­no ma­lo ra­s­hla­di­ti, po­li­ti vo­dom, umi­ti i pri­pre­mi­ti za ula­zak u vo­du. Na­ime, na vi­so­kim tem­pe­ra­tu­ra­ma krv­ne ži­le su pro­ši­re­ne, dok se zbog hlad­no­će na­glo stiš­ću. To je šok za or­ga­ni­zam ko­ji vodi do po­re­me­ća­ja u ra­du sr­ca i do fa­tal­nih is­ho­da - ka­že dr. Jo­zo Br­kić, spec. hit­ne me­di­ci­ne, vo­di­telj ope­ra­tiv­ne smje­ne u Nas­tav­nom za­vo­du za hit­nu me­di­ci­nu gra­da Za­gre­ba.

IDITE NA PLAŽE PRILAGOĐEN­E DJE­CI

- Lju­di se po­vu­ku u hlad i pus­te dje­cu da se igra­ju ne raz­miš­lja­ju­ći o to­me da nad­zor zna­či za­pra­vo ima­ti ih u vid­nom po­lju sve vri­je­me. To je po­ne­kad te­ško ostvariti, ali za si­gur­nost naj­mla­đih je nuž­no - upo­zo­rio je dr. Br­kić. Sa­vje­to­vao je ka­ko će u to­me po­mo­ći oda­bir plaže ili ku­pa­li­šta ko­je je po­seb­no pri­la­go­đe­no za dje­cu te ogra­đe­no plu­ta­ča­ma ili dru­gim objek­ti­ma ko­ji će one­mo­gu­ći­ti da di­je­te iz tog pros­to­ra ode ili ot­pli­va da­lje.

Ma­la dje­ca

mo­gu se u vr­lo krat­kom ro­ku uto­pi­ti u sve­ga ne­ko­li­ko cen­ti­me­ta­ra vo­de pa je sto­ga nuž­no ne is­pu­šta­ti ih iz vi­da. Kod ku­pa­nja je ta­ko­đer, oso­bi­to za kro­nič­ne bo­les­ni­ke, pre­po­ru­ka da se u vo­du ula­zi u druš­tvu. U slu­ča­ju da vam poz­li, uvi­jek ima­te ne­ko­ga uz se­be tko će re­agi­ra­ti.

- Po­seb­no je važ­no za­dr­ža­va­ti se u ok­vi­ri­ma ku­pa­li­šta. Re­ci­mo, na mo­ru po­seb­no vla­da opas­nost da vas, ako se uda­lji­te pre­ma pu­či­ni, ne­na­mjer­no uda­ri gli­ser ili ne­ki ča­mac ko­ji vas ne vi­di, vo­zi br­zo ili vas jed­nos­tav­no ne oče­ku­je na toj ru­ti jer ni­je pre­dvi­đe­na za ku­pa­če. Sto­ga, tre­ba bi­ti opre­zan i kod oda­bi­ra mjes­ta za pli­va­nje - is­ti­če dr. Br­kić. Ia­ko sva­ko ku­pa­li­šte mo­že bi­ti jed­na­ko opas­no, po­seb­no tre­ba pa­zi­ti kad se ku­pa u tzv. šo­de­ri­ca­ma ili ri­je­ka­ma.

- U šo­de­ri­ca­ma mo­gu bi­ti od­mah na po­čet­ku ve­li­ke du­bi­ne, na­gli su pri­je­la­zi iz plit­kog u du­bo­ko pa se lju­di pre­va­re. U ri­je­ka­ma, s dru­ge stra­ne, mo­že bi­ti vi­ro­va, br­zih stru­ja i dru­gih ele­me­na­ta ko­ji će čak i do­bre pli­va­če iz­ne­na­di­ti pa po­vu­ći za so­bom - nas­ta­vio je dr. Br­kić upo­zo­ra­va­ju­ći ka­ko bi bi­lo najbolje iz­bje­ga­va­ti ku­pa­nje na div­ljim ku­pa­li­šti­ma ili mjes­ti­ma gdje vam je si­gur­nost ugro­že­na. S ku­pa­njem tre­ba pri­če­ka­ti i na­kon je­la. U vo­du se ne smi­je ula­zi­ti i pod utje­ca­jem al­ko­ho­la.

PANIKA SA­MO ODMAŽE

Zbog al­ko­ho­la lju­di čes­to kri­vo pro­cje­nju­ju svo­je mo­guć­nos­ti te mo­že do­ći do po­re­me­ća­ja svi­jes­ti i smet­nji u mo­to­rič­koj ko­or­di­na­ci­ji. Fa­tal­no mo­že bi­ti i ska­ka­nje u vo­du pa pri­je pro­vje­ri­te te­ren. Ako vam je poz­li­lo u vodi, uhva­tio vas je grč ili ima­te dru­gih te­ško­ća, nas­toj­te os­ta­ti što smi­re­ni­ji i zo­vi­te po­moć.

- Mo­že­te mah­nu­ti ru­kom naj­bli­žem pli­va­ču, vi­ka­ti ili na dru­gi na­čin skre­nu­ti po­zor­nost na se­be. Što vi­še pa­ni­ča­ri­mo, ma­nje si mo­že­mo po­mo­ći sa­vje­tu­je li­ječ­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.