Gle­da­nje ne­ko­li­ko epi­zo­da se­ri­je za­re­dom kod lju­di iz­a­zi­va ovis­nost

24sata - - ZDRAVLJE -

Gle­da­nje omi­lje­ne se­ri­je lju­de usre­ću­je, ali ako to ra­de uzas­top­no, mo­že bi­ti lo­še za zdrav­lje. Ako se gle­da epi­zo­da za epi­zo­dom, do­la­zi do učin­ka u moz­gu kao i kod koc­ka­nja te struč­nja­ci sma­tra­ju da mo­že do­ći do ovis­nos­ti. Do­da­ju i ka­ko je sje­de­nje ispred ekra­na nez­dra­vo okru­že­nje. Za­to se ra­di­je pre­po­ru­ču­ju gle­da­nje jed­ne epi­zo­de sva­ku ve­čer i šet­nja pri­je spa­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.