KA­KO SAM UPOZ­NAO HRVATS KE LJE­PO­TE

PO­SJE­TI­LI ZNA­ME­NI­TOS­TI Ne­il Pa­trick Har­ris uži­va na Hva­ru sa su­pru­gom Da­vi­dom i dje­com. Bi­li su u ka­za­li­štu, a s nji­ma je išao i gradonačel­nik No­vak

24sata - - SHOW - Pi­še: KARLA RUMORA

Na­kon De­mi Mo­ore (56), Jo­na Bo­na Jo­vi­ja (57) i prin­ca Al­ber­ta II. od Mo­na­ka (61), na Hva­ru uži­va i me­ga­po­pu­lar­ni ame­rič­ki glu­mac Ne­il Pa­trick Har­ris (46).

Na­kon što su ga fo­to­re­por­te­ri pri­je ne­ko­li­ko da­na “ulo­vi­li” ka­ko na jah­ti u Sa­int Tro­pe­zu iz­mje­nju­je njež­nos­ti sa su­pru­gom Da­vi­dom Burt­kom (44), glu­mac poz­nat po ulo­zi Bar­neyja Stin­so­na iz se­ri­je “Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku”, do­šao je i u Hr­vat­sku. Deč­ki su po­sje­ti­li hvar­sko ka­za­li­šte, a raz­gle­da­va­li su ga s gra­do­na­čel­ni­kom gra­da Ri­kar­dom No­va­kom. - Pri­ja­te­lji su me na­zva­li i rek­li da ima­ju ne­ke gos­te te bih li im mo­gao po­ka­za­ti ka­za­li­šte. Na­rav­no da sam pris­tao i po­nu­dio se da bu­dem do­ma­ćin, ali to bih uči­nio i da ni­su bi­li ‘slav­ni’, ne­go

‘obič­ni’ tu­ris­ti - re­kao je No­vak za 24sa­ta i nas­ta­vio: - Ni­smo du­go os­ta­li, ne­kih 20-ak mi­nu­ta. Doš­li su oko 21 sat i bi­li odu­šev­lje­ni ka­za­li­štem jer je sta­ro 400 go­di­na. Ipak su oni glum­ci i u to se ra­zu­mi­ju. Gradonačel­nik nam je priz­nao ka­ko ni­je znao da se ra­di o po­pu­lar­nom glum­cu, ta­ko da je ti­je­kom raz­gle­da­va­nja bio opu­šten. Tek kad je do­šao ku­ći, saz­nao je ko­me je po­ka­zi­vao ka­za­li­šte. Na­kon to­ga je Har­ris s pri­ja­te­lji­ma i su­pru­gom oti­šao na ve­če­ru u res­to­ran Ga­ri­ful, na či­jim je stra­ni­ca­ma osva­nu­la fo­to­gra­fi­ja s poz­na­tim glum­cem.

- Vaš omi­lje­ni ho­li­vud­ski te­le­vi­zij­ski glu­mac nas je po­sje­tio - na­pi­sa­li su. On­dje ih je ugos­ti­la Sa­ne­la Di­ana Jen­kins, mi­li­ju­na­ši­ca i hu­ma­ni­tar­ka bo­san­sko­her­ce­go­vač­kog po­dri­je­tla. Iz res­to­ra­na su nam po­t­vr­di­li ka­ko je par od­sjeo u nji­ho­voj Vi­li Ga­ri­ful, ali i da sva­ki dan po­sje­ću­ju is­to­ime­ni res­to­ran.

- Ne­il Pa­trick os­ta­je još ne­ko­li­ko da­na kod nas. Od­sjeo je u na­šoj vi­li i sva­ki dan je­de u na­šem res­to­ra­nu - krat­ko nam je re­kao vlas­nik Ivan Gos­pod­ne­tić. Lo­kal­ci su nam is­pri­ča­li da je Har­ris pro­tek­lih da­na sa su­pru­gom i nji­ho­vo dvo­je po­svo­je­ne dje­ce, osmo­go­diš­njim bli­zan­ci­ma Har­per Gra­ce i Gi­de­on Scott, obi­la­zio Hvar. Pri­je naj­sun­ča­ni­jeg oto­ka u Hrvatskoj, Har­ris je s obi­te­lji po­sje­tio Ve­ne­ci­ju. On­dje su mu ma­li­ša­ni “iz­muz­li” sla­do­led, a ni­su mu odo­lje­li ni ro­di­te­lji.

Osob­lje res­to­ra­na fo­to­gra­fi­ra­lo se s glum­cem (des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.