Li­am i Mi­ley se ra­zvo­de, on tvr­di da mu je te­ško...

24sata - - SHOW -

Ho­li­vud­ski glu­mac Li­am Hem­swor­th (29) pr­vi put se ogla­sio na­kon što je pro­tek­log vi­ken­da objav­lje­no da se on i pje­va­či­ca Mi­ley Cyrus (26) ra­zvo­de na­kon sa­mo se­dam mje­se­ci bra­ka. Na druš­tve­nim mre­ža­ma po­ru­čio je ka­ko Mi­ley že­li sve najbolje u životu.

- Ne ra­zu­mi­je­te ka­ko je to. Ne že­lim o to­me pri­ča­ti. Ovo je osob­na stvar i ni­sam od­lu­čio ni­ti ću od­lu­či­ti da­va­ti iz­ja­ve za me­di­je. Svi komentari ko­je će­te vi­dje­ti na­kon ove obja­ve su laž­ni. Mir i lju­bav - na­pi­sao je Li­am uz fo­to­gra­fi­ju ko­ja pri­ka­zu­je za­la­zak sun­ca na pla­ži. (tp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.