Ju­kić je Fraj­la­ma vru­će lje­to uči­nio to­pli­jim: Za­gri­jao je tem­pe­ra­tu­ru

24sata - - SHOW -

Jako nam se svi­đa da i mi že­ne ima­mo bo­em­sku pje­smu. Kad se žen­sko druš­tvo oku­pi da mo­že pje­va­ti, gu­šta­ti i uži­va­ti, za­do­volj­ne su The Fraj­le.

Iz­me­đu ljet­nih nas­tu­pa dje­voj­ke su se upu­ti­le u baj­ko­vi­ta pre­dje­la unu­traš­njos­ti Is­tre ka­ko bi za pje­smu ‘No­ćas si mo­je vi­no’, ko­ja je već me­đu naj­slu­ša­ni­ji­ma, sni­mi­le spot.

- Tem­pe­ra­tu­ru nam je do­dat­no za­gri­jao glu­mac Ma­rio Ju­kić - rek­le su dje­voj­ke. (tp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.