‘NE­MAM VI­ŠE NI TRUNKE SNA­GE, OVO JE BI­LO LU­DO’

24sata - - SHOW -

PJE­VA­ČI­CA COLONIJE NI­JE SE UPLA­ŠI­LA

Pi­še: MAURO PALISKA

Proš­lo je vri­je­me kad sam mo­ra­la objaš­nja­va­ti da In­di­ra vi­še ni­je u Co­lo­ni­ji i da sam sad ja. Na­kon dvi­je go­di­ne je već jas­ni­je lju­di­ma, rek­la je Iva­na Lo­vrić (27) dok ju je Ju­raj Še­balj (43) “vo­zao” po kar­ting sta­zi u No­vo­me Ma­ro­fu.

Pje­va­či­ca je pri­je dvi­je go­di­ne nas­li­je­di­la In­di­ru u Co­lo­ni­ji, a ne­dav­no je pred­sta­vi­la i novi hit “Bésa­me”, ko­ji je i ot­pje­va­la u no­voj epi­zo­di se­ri­ja­la “Zvi­jez­de vri­šte”, ko­ji iz­la­zi sva­ke sri­je­de na Yo­uTu­be ka­na­lu 24sa­ta. Osim svo­je pje­sme, Še­ba­lju je za­pje­va­la i hit Mi­še Ko­va­ča “Ako me os­ta­viš”, a on je u ma­ni­ri pje­va­ča od odu­šev­lje­nja po­di­gao ru­ke. Iva­na je, uz pje­vač­ku karijeru, za­vr­ši­la i stu­dij elek­tro­teh­ni­ke te na­pra­vi­la ne­ko­li­ko apli­ka­ci­ja, što je Še­ba­lja po­pri­lič­no iz­ne­na­di­lo. - To je naj­bo­lji fa­kul­tet ikad, bi­le smo sa­mo tri že­ne na go­di­ni i uvi­jek smo si dr­ža­le le­đa, ka­ko to že­ne i ra­de - rek­la je. A on­da je us­li­je­dio i za­da­tak. Ju­raj je Iva­ni dao pa­pir i dva flo­mas­te­ra, a ona je tre­ba­la na­cr­ta­ti njih dvo­je dok je on ju­rio za­vo­ji­ma.

- Aj­me me­ni, aj­me me­ni - po­nav­lja­la je pje­va­či­ca, a Še­balj ju je smi­ri­vao ka­ko je to sa­mo dio pos­la. Na kra­ju je ipak mo­rao sta­ti jer je pje­va­či­ci bi­lo lo­še, ali za­da­tak je us­pješ­no is­pu­ni­la.

- Sto­ič­ki si to pod­ni­je­la, dobra si bi­la - po­hva­lio ju je Še­balj. - Vi­še ni­kad ne­ću gle­da­ti tvo­ju emi­si­ju jer si me ova­ko pro­vo­zao. Ne­mam vi­še ka­pi sna­ge. Ko­sa mi je skroz mo­kra, kao da sam se tu­ši­ra­la - od­go­vo­ri­la mu je Iva­na.

Še­balj ka­že da se Iva­na do­bro dr­ža­la u nje­go­voj lu­doj vož­nji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.