Zbog lin­ča će ići u za­tvor?!

ONA SE NE KAJE Caj­ka je obja­vi­la osobne po­dat­ke no­vi­nar­ke s ko­jom ‘ra­tu­je’, zbog če­ga mo­že u za­tvor na čak tri go­di­ne...

24sata - - SHOW - Pi­še: RENATO JU­KIĆ

Tko je ona slat­ka ma­la ko­ja ži­vi od skan­da­la?, za­pit­ku­je sa­ma se­be Je­le­na Kar­le­uša (39) u pje­smi ko­ju je po­sve­ti­la sa­moj se­bi. A taj na­di­mak “ma­la od skan­da­la” Je­le­na je još jed­nom oprav­da­la. Na­ime, caj­ka je na svo­jem pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku obja­vi­la osobne po­dat­ke ne­ko­li­ko sr­p­skih no­vi­na­ra ko­ji su joj se za­mje­ri­li svo­jim pi­sa­njem. Na te obja­ve su re­agi­ra­li i nje­zi­ni broj­ni obo­ža­va­te­lji s Bal­ka­na pa su pro­zva­nim po­je­din­ci­ma po­če­le sti­za­ti pri­je­te­će po­ru­ke. Jed­na je no­vi­nar­ka po­li­ci­ja pri­ja­vi­la ka­ko je do­bi­la ne­ko­li­ko pri­jet­nji smr­ću, a Je­le­ni­ni obo­ža­va­te­lji, osim njoj, pri­je­ti­li su i nje­zi­noj obi­te­lji. Po­li­ci­ja će zbog ovog slu­ča­ja po­zva­ti Je­le­nu na oba­vi­jes­ni raz­go­vor, a ako joj se do­ka­že krivnja, pri­je­ti joj od šest mje­se­ci do tri go­di­ne za­tvo­ra. Na na­še po­zi­ve pje­va­či­ca ni­je od­go­va­ra­la, ali je za­to pre­ko svo­jeg pro­fi­la na Ins­ta­gra­mu jas­no po­ru­či­la što mis­li o op­tuž­ba­ma i even­tu­al­nom od­la­sku u za­tvor.

- Ba­gro jed­na, ako me­ni pri­je­te tri go­di­ne za­tvo­ra za­to što sam obja­vi­la tu hos­te­su sa spla­va, va­ma pri­je­ti do­ži­vot­ni za­tvor za sve zlo ko­je ste na­ni­je­li me­ni i mo­joj obi­te­lji. Na mo­ju sre­ću, pod­ni­je­la sam vi­še od 60 tuž­bi pro­tiv vas pa vam je ku­ka­nje u za­tvo­ru ne­iz­bjež­no - po­ru­či­la je sa­mo­pro­zva­na di­va. Pod­sje­ća­mo, Kar­le­uša je u ra­tu s me­di­ji­ma ot­ka­ko su se u jav­nos­ti po­ja­vi­le eks­pli­cit­ne fo­to­gra­fi­je i snim­ke nje­zi­ne afe­re s no­go­me­ta­šem Og­nje­nom Vra­nje­šem (29).

- Svu lo­vu ko­ju ću do­bi­ti od tuž­bi dat ću u do­bro­tvor­ne svr­he. Ne že­lim za se­be za­dr­ža­ti ni jed­nog cen­ta, sa­mo že­lim da net­ko od­go­va­ra za sve to - rek­la je svo­je­dob­no Je­le­na. A ia­ko je seks-skan­dal na­šte­tio nje­zi­nu bra­ku s no­go­me­ta­šem Du­škom To­ši­ćem (35) te je, pi­šu sr­p­ski me­di­ji, ra­zvod sa­mo pi­ta­nje da­na, za­hva­lju­ju­ći eks­pli­cit­nim snim­ka­ma

sko­či­le su joj ci­je­ne nas­tu­pa. Ta­ko Je­le­na sad po jed­noj ga­ži zna za­ra­di­ti i 12.000 eura.

Čest je gost i kod nas u Hrvatskoj, za ko­ju ka­že da je od­lič­na zem­lja. Ne­dav­no je nas­tu­pa­la u jed­nom za­gre­bač­kom na­rod­njač­kom klu­bu, a ko­ji tjedan kas­ni­je nje­zi­ne la­ke no­te “tre­šta­le” su Ma­kar­skom. Tad je i za­ra­ti­la s Hlo­ver­kom No­vak Sr­zić, ko­ja je caj­ku op­tu­ži­la za ne­ukus. Kar­le­uša joj je od­go­vo­ri­la da je “ma­lo­gra­đan­ka”.

Je­le­na u zad­nje vri­je­me stal­no ula­zi u su­ko­be...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.