OP­TUŽ­BE PRO­TIV DO­MIN­GA: ‘Do­di­ri­vao nas je i pri­je­tio da će nas uni­šti­ti’

ŽR­TVE 0DLUČILE PROGOVORIT­I Ne­ke od žena iz­ja­vi­le su ka­ko ih je na­sil­no lju­bio u gar­de­ro­ba­ma, ho­tel­skim so­ba­ma i na ruč­ko­vi­ma

24sata - - SHOW - Pi­še: HE­LE­NA IVAN­KO­VIĆ

Slav­ni oper­ni te­nor Pláci­do Do­min­go (78) na­šao se usred skan­da­la. Osam pje­va­či­ca i jed­na ple­sa­či­ca op­tu­ži­li su ga za sek­su­al­no zlos­tav­lja­nje ko­je se odvi­ja­lo pri­je 30 go­di­na.

Ka­ko pi­še Fox News, Do­min­go je pri­si­lja­vao že­ne da s njim ima­ju sek­su­al­ne od­no­se, a za­uz­vrat će im “sre­di­ti” do­bar po­sao. Žr­tve su tek sad pro­go­vo­ri­le o zlos­tav­lja­nju. Ako bi ga ne­ka žena od­bi­la, tvr­de stra­ni me­di­ji, kaz­nio ih je ta­ko da su os­ta­le bez an­ga­žma­na. Jed­na od njih tvr­di da je Do­min­go gur­nuo ru­ke pod nje­zi­nu suk­nju, dok su tri že­ne rek­le ka­ko ih je pri­si­lio na po­lju­bac, jed­nu u gar­de­ro­bi, dru­gu u ho­tel­skoj so­bi i tre­ću na pos­lov­nom ruč­ku. Oper­ni pje­vač u bra­ku je od 1962. go­di­ne, ali ga to ni­je spri­je­či­lo da bu­de ne­ugo­dan na pos­lov­nim do­ga­đa­nji­ma. - Pos­lov­ni ru­čak je uobi­ča­jen, no ni­je nor­mal­no kad te net­ko ti­je­kom is­tog tog ruč­ka po­ku­ša­va dr­ža­ti za ru­ku ili ti sta­vi ru­ku na ko­lje­no. On je uvi­jek pro­na­la­zio na­čin za do­di­ri­va­nje i po­ljup­ce

- is­pri­ča­la je zlos­tav­lja­na žena. Na­kon što je jed­na od osam pje­va­či­ca nas­tu­pi­la s Do­min­gom de­ve­de­se­tih, ni­je pres­tao “tr­ča­ti” oko nje i zva­ti je na spo­je­ve. I Pláci­do se ogla­sio po­vo­dom skan­da­la.

- Op­tuž­be od ne­ime­no­va­nih in­di­vi­du­ala­ca ko­je da­ti­ra­ju od pri­je vi­še od tri­de­set go­di­na su ne­vje­ro­jat­ne i ne­toč­ne. Ipak, bol­no je pro­či­ta­ti i ču­ti da sam uz­ne­mi­rio ne­ko­ga ili uči­nio da se osje­ća ne­la­god­no, bez ob­zi­ra na to kad je to bi­lo i bez ob­zi­ra na to što je to bi­lo iz naj­bo­ljih na­mje­ra.

Vje­ru­jem da su svi mo­ji su­sre­ti i KEVIN SPACEY Biv­ša vo­di­te­lji­ca vi­jes­ti op­tu­ži­la je 2016. glum­ca za sek­su­al­no na­pas­to­va­nje nje­zi­na tad 18-go­diš­njeg si­na. ve­ze bi­li spo­ra­zum­ni, a lju­di ko­ji me poz­na­ju ili oni s ko­ji­ma sam ra­dio zna­ju da ni­sam net­ko tko bi na­mjer­no ne­ko­me na­udio, uvri­je­dio ili do­veo u ne­ugod­nu si­tu­aci­ju - pi­še u pri­op­će­nju ko­je je Pla­ci­do pos­lao me­di­ji­ma.

Ina­če, Do­min­ga, do­bit­ni­ka Gram­myja, ko­le­ge su opi­sa­le kao mu­škar­ca neo­do­lji­vog šar­ma. U ka­ri­je­ri je odi­grao oko 150 ulo­ga u vi­še od 4000 iz­ved­bi, vi­še od bi­lo ko­jeg dru­gog oper­nog pje­va­ča u povijesti. HARVEY WEINSTEIN Vi­še od 70 žena, uglav­nom mla­dih glu­mi­ca, tvr­di da ih je ho­li­vud­ski pro­du­cent spol­no is­ko­ri­šta­vao...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.