Ne­kad je mo­ra­la di­je­li­ti so­bu, a Ru­ži­ca So­kić sad ima uli­cu

24sata - - SHOW -

Ru­ži­ca So­kić je do­bi­la svo­ju uli­cu. Na ini­ci­ja­ti­vu fun­da­ci­je ‘Ru­ži­ca So­kić’ ot­kri­ve­na je spomen-plo­ča na ku­ći u Krun­skoj 50 u Be­ogra­du, gdje je pro­ve­la ve­ći dio ži­vo­ta. Bi­la je u sret­nom bra­ku s Mi­ros­la­vom Lu­ki­ćem, ali dje­cu ni­je že­lje­la jer je u mla­dos­ti mo­ra­la di­je­li­ti vlas­ti­tu so­bu. - U tro­so­ban stan uba­ci­li su nam obi­telj ne­kog fri­ze­ra da ži­vi s na­ma - rek­la je svo­je­dob­no. (tp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.