He­idi Klum s mu­žem par­ti­ja kod Mlje­ta

24sata - - SHOW -

Na­kon na­por­nog pri­pre­ma­nja vjen­ča­nja sa su­pru­gom To­mom Ka­ulit­zom (29), su­per­mo­del He­idi Klum (46) pro­vo­di se na luk­suz­noj jah­ti ‘Chris­ti­na O’ u bli­zi­ni Mlje­ta. Jah­ta je sa­gra­đe­na 1943. go­di­ne te je bi­la u vlas­niš­tvu Aris­to­te­la Ona­ssi­sa. Du­gač­ka je 99 me­ta­ra i ima 39 čla­no­va po­sa­de. Tjed­ni naj­am ove luk­suz­ne jah­te iz­no­si 4,7 mi­li­ju­na kuna. Već pret­hod­no vjenčali su se u Los An­ge­le­su u naj­u­žem kru­gu lju­di, a zatim su svad­bu upri­li­či­li na sto­me­tar­skoj luk­suz­noj jah­ti, na ko­joj se svo­je­dob­no uda­la i Jac­kie Ona­ssis. Ia­ko su mno­gi sma­tra­li ka­ko će ih razlika u go­di­na­ma ras­ta­vi­ti, He­idi i Tom us­pje­li su po­bi­je­di­ti pre­dra­su­de. (hi)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.