‘RA­DO BIH PAPALA SVE VASE RIBICE’

ODU­ŠEV­LJE­NA JADRANOM Kon­cer­tom na Mur­te­ru za­ba­vi­la je obo­ža­va­te­lje, a on­da je od­lu­či­la os­ta­ti na na­šoj oba­li. Unaj­mi­la je brod i otiš­la na Kor­na­te...

24sata - - SHOW - Pi­šu: LU­CI­JA PTIČAR, ASTRID ČADA

Vo­lim Hr­vat­sku, na­rav­no, svi­đa mi se ov­dje, pa tko ne bi vo­lio ova­ko div­nu zem­lju, rek­la je za 24sa­ta Ni­ki Bel­lu­ci (36). Ma­đar­ska DJ-ica u pe­tak na­ve­čer nas­tu­pi­la je na “Mur­ter­skom li­tu” u uva­li Či­gra­đa. Be­luc­ci je ne­ko­li­ko da­na od­sje­la na Mur­te­ru, gdje je da­ne pro­ve­la ku­pa­ju­ći se, par­ti­ja­ju­ći i uži­va­ju­ći u pri­ro­di. - Na­kon kon­cer­ta u Mur­te­ru, ta­mo sam pro­ve­la dva da­na i uži­va­la, a sad sam u ši­ben­skom re­sor­tu. Ov­dje sam s kćer­ki­com i dvi­je pri­ja­te­lji­ce, da­ne pro­vo­di­mo pli­va­ju­ći u Ja­dran­sko­me mo­ru i uži­va­mo u sva­kom tre­nut­ku. Na­ve­čer smo otiš­li na ve­če­ru, bi­lo nam je jako ukus­no - rek­la nam je Ni­ki. Is­tak­nu­la je ka­ko su lju­di u Hrvatskoj jako lju­baz­ni i na­smi­je­še­ni te da su ko­no­ba­ri bi­li pris­tu­pač­ni i po­mo­gli joj u po­nu­di hr­vat­skih de­li­ci­ja. - Ina­če ne je­dem me­so pa ni­sam pro­ba­la ni­kak­ve mes­ne spe­ci­ja­li­te­te, ali sam pro­ba­la ribu. Ov­dje je jako svje­ža i mis­lim da je to naj­bo­lja. Vo­lim jes­ti ri­be iz va­še­ga mora - po­hva­li­la se DJ-ica. Pro­ba­la je i hobotnicu, ali objaš­nja­va ka­ko joj se ona ni­je toliko svi­dje­la kao ri­ba. Ia­ko se na­kon kon­cer­ta že­lje­la opus­ti­ti na na­šoj oba­li, Bel­lu­ci je bez pro­ble­ma po­zi­ra­la s fa­no­vi­ma ko­ji su je za­us­tav­lja­li na uli­ci.

OS­TA­LA DU­LJE OD PLA­NA...

- Ni­je mi bio pro­blem na­ba­ci­ti sel­fie s obo­ža­va­te­lji­ma - ka­že Ni­ki. No ono što je ovaj od­mor po­seb­no obi­lje­žio Bel­lu­ci je to što je od pre­vi­še “par­ti­ja­nja” za­bo­ra­vi­la po­ku­pi­ti stva­ri iz apart­ma­na u ko­jem je od­sje­la na Mur­te­ru, pa ju je vlas­nik smje­šta­ja od­lu­čio po­tra­ži­ti pu­tem druš­tve­nih mre­ža.

- Ako net­ko vi­di Ni­ki Be­luc­ci, re­ci­te joj ne­ka do­đe u apart­man po stva­ri jer nam do­la­ze dru­gi gos­ti - na­pi­sao je Mar­ko Le­pur, vlas­nik apart­ma­na na jav­noj gru­pi na Fa­ce­bo­oku “Mur­ter­ska oglas­na plo­ča”. Potraga za Be­luc­ci ni­je tra­ja­la du­go, a broj­ni ko­ris­ni­ci druš­tve­nih mre­ža ko­men­ti­ra­li su ka­ko “slav­ni uvi­jek za­kom­pli­ci­ra­ju ži­vot”. Le­pur nam je ot­krio da je mis­lio da će Bel­lu­ci na­kon da­na od­mo­ra oti­ći za Ma­đar­sku, ali je od­lu­či­la os­ta­ti.

VLAS­NIK JOJ PAKIRAO STVA­RI

- Na kra­ju su unaj­mi­le brod sa ski­pe­rom do Kor­na­ta objaš­nja­va i do­da­je ka­ko ju je zatim tra­žio po ri­vi da mu os­ta­vi ključ od apart­ma­na. U me­đu­vre­me­nu je pro­na­šao do­dat­ni ključ od apart­ma­na i do­bio nje­zin broj te­le­fo­na. - Kad sam ušao u apart­man u ko­jem je Ni­ki bi­la, sve je bi­lo ured­no i čis­to. Na­zvao sam je i ja­vi­la mi se iz tre­ćeg pu­ta. Is­pri­ča­va­la mi se i rek­la da joj je jako žao, a zatim sam, po nje­zi­nim uput­stvi­ma, spa­ki­rao stva­ri u raz­li­či­te ko­fe­re i sta­vio ih u auto jer je u apart­ma­nu bio ključ od auta. Kad su se vra­ti­li, smjes­ti­li smo ih u dru­gi apart­man - re­kao je vlas­nik apart­ma­na na Mur­te­ru. Nik­ki ovo ni­je bio pr­vi po­sjet Hrvatskoj. Dal­ma­tin­sku oba­lu ni­je upoz­na­la tek svi­ra­ju­ći na Mur­te­ru, Zr­ću i slič­nim par­ty adre­sa­ma, ne­go je u dje­tinj­stvu lje­to­va­la s ro­di­te­lji­ma na na­šoj oba­li.

Biv­ša por­no­zvi­jez­da at­mo­sfe­ru pa­li nas­tu­pi­ma u to­ple­su...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.