POKER U BU­DIM­PE­ŠTI PA OVI NE BLEFIRAJU!

DEČ­KI SU SE CI­JE­LU UTAK­MI­CU BACALI NA GLAVU, OVO JE BIO DI­NA­MO IZ PROŠ­LE SE­ZO­NE, RE­KAO JE TRE­NER DI­NA­MA NE­NAD BJELICA...

24sata - - SPORT - Pi­še: DUBRAVKO MILIČIĆ

BRAVO, DEČ­KI Ve­li­čans­tve­na ve­čer u Bu­dim­pe­šti odve­la je Di­na­mo u playoff Li­ge pr­va­ka. Če­ka ga nor­ve­ški Ro­sen­borg...

Ge­nio, ge­nio, ge­nio, tá, tá, tá! Go­ooool! Gra­ci­as, Di­os, por el fút­bol, por Ma­ra­do­na, por es­tas lá­gri­mas, por es­te Ar­gen­ti­na dos, In­gla­te­ra ze­ro, vi­kao je na Svjet­skom pr­vens­tvu u Mek­si­ku 1986. le­gen­dar­ni uru­gvaj­ski ko­men­ta­tor Vic­tor Hu­go Mo­ra­les.

U pri­je­vo­du, hva­la Bo­že za nogomet, za Ma­ra­do­nu, za ove su­ze, za Ar­gen­ti­nu što vodi pro­tiv En­gle­ske 2-0. Da je ko­jim slu­ča­jem si­noć bio u Bu­dim­pe­šti, Mo­ra­les bi jed­na­kim pre­din­far­k­t­nim gla­som pro­ko­men­ti­rao go­lo­ve Di­na­ma.

TAP, TAP, TAP - TO JE DI­NA­MO

Kod pr­vog, Ol­mo­va asis­ten­ci­ja bez gle­da­nja, pa ele­gant­ni za­vr­še­tak Ade­mi­ja ono je zbog če­ga za­hva­lju­je­mo Bo­gu na no­go­me­tu. A tek dru­gog, a tek kod tre­ćeg... Tap, tap, tap... Kao u ma­lom no­go­me­tu. Ma­đar­ske ilu­zi­je, ako su pos­to­ja­le, tra­ja­le su ne­što ma­nje od petnaest mi­nu­ta. A on­da je Ol­mo po­ka­zao za­što vri­je­di naj­ma­nje 30 mi­li­ju­na eura. Ona­ko, fra­jer­ski, bez gle­da­nja pro­na­šao je Ade­mi­ja, a ka­pe­tan je je­dan od onih igra­ča za ko­jeg bis­te po­že­lje­li da je upra­vo na tom mjes­tu. U tih de­se­tak se­kun­di, ko­li­ko je tra­ja­la ak­ci­ja kod pr­vog go­la, za­pra­vo je stao ci­je­li Di­na­mo. Ma­što­vi­tost, dje­čač­ka za­igra­nost i fi­li­gran­ska pre­ciz­nost. Ta­ko su igra­li najveći. S tri­bi­na dje­lu­je ta­ko jed­nos­tav­no, ta­ko la­ga­no... Ova­kav Di­na­mo Bje­li­či­no je re­mek dje­lo. I Di­na­mo­vi na­vi­ja­či mo­gu bi­ti po­nos­ni na svoj klub. Jer, to je bi­la igra upra­vo onak­va kak­vu je Bjelica tra­žio. Ra­ni gol i po­bje­da bez prim­lje­nog go­la.

NA­VI­JA­ČI ZA ČISTU DESETKU

I to je do­bio. I baš ka­ko Bad Blue Boysi mo­gu bi­ti po­nos­no na svoj klub, ta­ko i Di­na­mo mo­že bi­ti po­no­san na na­vi­ja­če. Pot­pu­no su nad­gla­sa­li bu­dim­pe­štan­sku are­nu i na­vi­ja­li svih 90 mi­nu­ta. Bez in­ci­de­na­ta, ba­klji, uvre­da... Sa­mo glas i sr­ce! A to je uvi­jek kra­si­lo Boyse. Ovo je Di­na­mo ko­ji ima glavu i rep. Ovo ni­je onaj sta­ri Di­na­mo, ko­ji mo­že do­mi­ni­ra­ti 90 mi­nu­ta, pa će on­da iz jed­ne po­lu­pri­li­ke za­bi­ti gol. Ovaj Di­na­mo je po­ka­zao da pro­lje­će u Eu­ro­pi proš­le go­di­ne ni­je bi­la slu­čaj­nost. Do Li­ge pr­va­ka os­ta­la je još jed­na pre­pre­ka. Ro­sen­borg. Opros­ti­te na eufo­ri­ji, ali Di­na­mo je za kla­su bo­lji. Ova­kav Di­na­mo spre­man je za naj­ve­će stva­ri, zas­lu­žio je u Mak­si­mi­ru igra­ti pro­tiv Man­c­hes­ter Cityja, Bar­ce­lo­ne ili Re­ala. I ne, neće se osra­mo­ti­ti, u to bu­di­te uvje­re­ni. Ovaj Di­na­mo ima mu­da.

PLAYOFF LI­GE PR­VA­KA Di­na­mo u srijedu u Mak­si­mi­ru igra pro­tiv Rosenborga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.