Vo­li­iiiiiiiiii­iiim te Di­nam­mo­oooooooooo, ori­lo se u svla­či­oni­ci Di­na­ma na­kon ve­li­ke po­bje­de nad Fe­ren­cva­ro­šom. Bjelica je vi­kao iz sve­ga gla­sa, ska­kao, a on­da ga je net­ko za­lio vo­dom. Sa­mo se obri­sao i nas­ta­vio ska­ka­ti i pje­va­ti.

BI­LO JE PODCJENJIV­ANJA I ON­DA JE PRORADIO HRVATSKI INAT, RE­KAO JE BJELICA

24sata - - SPORT -

- Zas­lu­ži­li su ovo na­ši na­vi­ja­či, mo­ra­li smo si ‘da­ti odu­ška’. Znam da to ni­je la­ka si­tu­aci­ja. Mi smo psi­ho­lo­ški bi­li jako do­bri i na kra­ju sla­vi­li. Zna­mo najbolje što se de­ša­va­lo me­đu na­ma i što nas je po­seb­no mo­ti­vi­ra­lo. Bi­lo je tu pod­cje­nji­va­na od stra­ne do­ma­ći­na, ali po­ka­za­li smo naš ‘hrvatski inat’ - re­kao je Ne­nad Bjelica.

Dani Ol­mo odi­grao je od­lič­nu utak­mi­cu i za­bio tre­ći gol. Ho­će li os­ta­ti i za Ro­sen­borg?

- U ovom tre­nut­ku ne vi­dim mo­guć­nost da Ol­mo ode, a ako ode do­vest će­mo igra­ča nje­go­vog kva­li­te­ta ili ne­kog po­put Mo­re do­ves­ti do Ol­mo­ve kva­li­te­te. Nikola jako do­bro či­ta igru pro­tiv­ni­ka i u iz­grad­nji igre je kon­kre­tan i brz sma­tra Bjelica.

Do Li­ge pr­va­ka os­ta­la je još sa­mo jed­na pre­pre­ka, nor­ve­ški Ro­sen­borg. Pr­vi su­sret igra se već u srijedu na Mak­si­mi­ru.

- Gle­da­li smo Ro­sen­bor­go­vu utak­mi­cu u Ma­ri­bo­ru. Mo­gu re­ći sa­mo da se ra­di o ti­pič­noj ‘skan­di­nav­skoj’ mom­ča­di ko­ja igra čvr­sti nogomet. Bit će to čvrst orah, ali vje­ru­jem da mo­že­mo po­bi­je­di­ti. Mi gle­da­mo se­be i dr­ži­mo fo­kus na ono­me što je važ­no, a to smo mi. Znam im tre­ne­ra jer sam već igrao pro­tiv nje­ga s Lec­hom. Vje­ru­jem u Di­na­mo - re­kao je Bjelica. (ab)

Vi­še od 1500 Bad Blue Boysa pop­tu­no je nad­gla­sa­lo pre­pu­ni sta­di­on

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.