Ade­mi: Imao sam grč, ali ni­sam htio van

LOVA DO KROVA Pro­la­skom u playoff Li­ge pr­va­ka Di­na­mo je za­ra­dio osam mi­li­ju­na eura

24sata - - SPORT - Iz Bu­dim­pe­šte: A. BEVANDA

Di­na­mo je u Bu­dim­pe­šti iz­gle­dao europ­ski, iz­gle­dao je kao da je mom­čad s dru­gog pla­ne­ta. Ka­pe­tan Ari­jan Ade­mi odi­grao je jed­nu od naj­bo­ljih utak­mi­ca u ka­ri­je­ri.

- Zna­li smo da će nas če­ka­ti teška utak­mi­ca i na kra­ju je re­zul­tat­ski ova­ko is­pa­lo. Te­ško mi je ne­što re­ći pos­li­je ovo­ga, ia­ko mis­lim da smo i u Zagrebu bi­li do­bri. Zas­lu­že­no smo proš­li. Već na za­gri­ja­va­nju sam osje­tio ne­ka­kav grč, ali is­pla­ti­lo se os­ta­ti u igri - re­kao je Ade­mi, ko­je­mu je Ol­mo sjaj­no asis­ti­rao za pr­vi gol. - Čo­vjek me na­šao, ali sam mu kas­ni­je vra­tio, asis­ti­rao sam i ja nje­mu - ka­že kroz smi­jeh Ari. Jed­na od naj­ve­ćih Di­na­mo­vih po­bje­da bi­la je 1997. u Züric­hu pro­tiv Gra­s­shop­per­sa. Da je si­noć Pet­ko­vić u po­s­ljed­njim mi­nu­ta­ma

KAO OD ČELIKA

po­go­dio pe­nal, i ova bu­dim­pe­štan­ska ve­čer je mo­gla za­vr­ši­ti ‘pe­ti­com’. No Pet­ko­vi­ćev uda­rac oti­šao je pre­ko go­la.

- Naj­bit­ni­je je bi­lo da mom­čad pro­đe, pro­ma­še­ni pe­nal neće os­ta­vi­ti gor­ki okus. S po­no­som smo iz­vuk­li se­be i da­li onih par pos­to vi­še - re­kao je Pet­ko­vić. Di­na­mo je pro­la­skom u playoff Li­ge pr­va­ka za­ra­dio osam mi­li­ju­na eura, a na­pra­vi li ko­rak vi­še i iz­bo­ri sku­pi­ne Li­ge pr­va­ka bit će bo­ga­ti­ji za 15,5 mi­li­ju­na eura. To je ogro­man no­vac i za naj­ve­će europ­ske klu­bo­ve, a ka­mo­li ne za zagrebački Di­na­mo.

- Igra­li smo kao u proš­loj se­zo­ni i zas­lu­že­no po­bi­je­di­li da­nas. Hva­la na­vi­ja­či­ma što su nas bo­dri­li u ovo­li­kom bro­ju na pu­tu pre­ma na­šem ci­lju. Za­do­vo­ljan sam ka­ko sam igrao, bi­lo je bo­lje ne­go u proš­lim utak­mi­ca­ma. Mo­žda me kre­ne i gol - ka­že Haj­ro­vić.

Ade­mi je za­bio i asis­ti­rao u 4-0 po­bje­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.