OLIĆ: VI­DJET ĆE DA JE MAJ­STOR!

BAYERNOVCI Ivi­ca Olić je, baš kao Ivan Pe­ri­šić, s 30 go­di­na pot­pi­sao za Bayern. ‘Go­di­ne ni­su hen­di­kep, Ivan je me­đu naj­bo­ljim kri­li­ma u Eu­ro­pi’, sma­tra Olić

24sata - - SPORT - Pi­še: DUBRAVKO MILIČIĆ

An­te Vuč­kov, Bo­ži­dar Sen­čar, Zlat­ko Ško­rić, Ni­ko i Robert Ko­vač, Da­ni­jel Pra­njić, Ivi­ca Olić i Ma­rio Man­džu­kić. To je osam Hrvata ko­ji su no­si­li dres Bayer­na. Ivan Pe­ri­šić je de­ve­ti.

U po­vi­jest Bayer­na Hr­va­ti su uda­ri­li ve­li­ki pe­čat. Bayern je pr­vi tro­fej osvo­jio 1932., a na idu­ći je če­kao du­gih 37 go­di­na, toč­ni­je sve dok 1968. Bran­ko Ze­bec ni­je sjeo na ba­var­sku klu­pu. Osvo­ji­li su i pr­vens­tvo i Kup te pos­ta­li pr­va bun­des­li­ga­ška mom­čad s dvos­tru­kom kru­nom, a već idu­će go­di­ne osvo­jio je i Kup po­bjed­ni­ka ku­po­va. U sa­mo dvi­je se­zo­ne Bran­ko Ze­bec uda­rio je te­me­lje Bayer­no­vim am­bi­ci­ja­ma.

I OLA JE POT­PI­SAO S 30 GO­DI­NA

- Hr­va­ti su stvo­ri­li ve­li­ki Bayern - re­kao je Franz Bec­ken­ba­uer. No pr­vi put će Bayern is­to­dob­no ima­ti i tre­ne­ra i igra­ča. - Uvje­ren sam da će se lju­di u klu­bu vr­lo br­zo uvje­ri­ti da su do­ve­li vr­hun­skog igra­ča. Na­rav­no da je to naj­ve­ća zas­lu­ga Ni­ke Ko­va­ča, ko­ji Iva­na iz­u­zet­no ci­je­ni kao igra­ča i vr­lo do­bro zna da mu ite­ka­ko mo­že po­mo­ći - re­kao nam je Ivi­ca Olić. Kad je pro­cu­ri­la vi­jest da u Bayern do­la­zi Ivan Pe­ri­šić, ko­je­mu je 30 go­di­na, na­vi­ja­či su se po­bu­ni­li, sma­tra­ju­ći da im tre­ba net­ko mla­đi. No s 30 go­di­na za Bayern je pot­pi­sao Ivi­ca Olić i pos­tao mi­lje­nik tri­bi­na. Ma­lo se ko­jeg igra­ča ta­ko ci­je­ni­lo kao što su Ba­var­ci ci­je­ni­li Olu. Uos­ta­lom, Olić je ta­kav igrač da ga se mora ci­je­ni­ti, gdje god je igrao, ju­rio je 100 na sat. Za nje­ga ne­ma iz­gub­lje­ne lop­te, ne­ma iz­gub­lje­nog du­ela... Sli­čan stil ima i Pe­ri­šić te Olić sma­tra da će uti­ša­ti kri­ti­ča­re.

- Ivan već go­di­na­ma igra na vi­so­kom ni­vou i za me­ne je na kril­noj po­zi­ci­ji je­dan od naj­bo­ljih u Eu­ro­pi, bez ob­zi­ra na to što mu za­mje­ra­ju go­di­ne kao hen­di­kep. Iza nje­ga je statistika, ko­ja je im­pre­siv­na i u klu­bu i u re­prez­n­ta­ci­ji. Mis­lim da je Ivan sad saz­rio i kao oso­ba i kao igrač te da je do­la­zak u Bayern kruna ka­ri­je­re - sma­tra Ola, ko­ji je s Bayer­nom osvo­jio

pr­vens­tvo, Kup i Superkup, a su­dje­lo­vao je u dva po­ku­ša­ja osva­ja­nja Li­ge pr­va­ka.

Pr­vi od 13 golova za­bio je u de­bi­ju pro­tiv Hof­fen­he­ima, a u Li­gi pr­va­ka su nje­go­vi go­lo­vi (u če­t­vr­t­fi­na­lu Man­c­hes­ter Uni­te­du, a u po­lu­fi­na­lu hat-trick Lyo­nu) odve­li Bayern u fi­na­le Li­ga pr­va­ka.

‘NAPAST ĆE­MO LI­GU PR­VA­KA’

Po­s­ljed­nji tran­sfer hrvatskog no­go­me­ta­ša u Bayern bio je i naj­skup­lji - Bayern je za Ma­ri­ja Man­džu­ki­ća pla­tio 13 mi­li­ju­na eura, a on im je vra­tio ču­des­nom se­zo­nom. U 44 utak­mi­ce za­bio je 24 go­la, a iz­a­bran je i u naj­bo­lju mom­čad Bun­des­li­ge. Ivan je sti­gao na po­sud­bu iz In­te­ra, za ko­ju će Bayern pla­ti­ti pet mi­li­ju­na eura uz op­ci­ju ot­ku­pa ugo­vo­ra za 25 mi­li­ju­na eura. - Pre­sre­tan sam što sam opet u Nje­mač­koj.

Bayern je je­dan od naj­ve­ćih klu­bo­va u Eu­ro­pi. Napast će­mo ne sa­mo Bun­des­li­gu i Kup, ne­go i Li­gu pr­va­ka. Svi zna­ju da je Bayern ve­lik klub, za me­ne je je­dan od pet naj­bo­ljih u svi­je­tu. Kad te ta­kav klub zo­ve, ne mo­žeš re­ći ‘ne’. Obe­ćao sam da ću sva­ki dan da­va­ti sve od se­be ka­ko bi­smo osvo­ji­li pu­no tro­fe­ja - re­kao je Pe­ri­šić.

Ni­ko i Ivan sjaj­no su su­ra­đi­va­li u re­pre­zen­ta­ci­ji, a Ivan je upra­vo za Ni­ki­na man­da­ta pos­tao je­dan od naj­važ­ni­jih igra­ča i je­dan od ri­jet­kih ko­ji je na Svjet­skom pr­vens­tvu u Bra­zi­lu 2014. zas­lu­žio pro­laz­nu ocje­nu.

- Ne ra­zu­mi­jem kri­ti­ke na­vi­ja­ča na Iva­nov ra­čun, kao da ni­je ri­ječ o sjaj­nom no­go­me­ta­šu. Uvi­jek je la­ko kri­ti­zi­ra­ti. Po­ne­kad se ne od­no­si­te do­bro pre­ma igra­či­ma. Ne smi­je­te stav­lja­ti igra­če u dru­gu ili tre­ću ka­te­go­ri­ju. Ne­kad ne mo­že­te do­ves­ti jed­nog ili dru­gog igra­ča. On­da mo­ra­te ima­ti XY rje­še­nje. To ni­je li­je­po - objas­nio je Ko­vač nje­mač­kim me­di­ji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.