TOP APLI­KA­CI­JA

24sata - - MOZAIK & TV -

Kre­ato­ri sve­pri­sut­nih sa­mo­ljep­lji­vih blo­ki­ća na­pra­vi­li su i apli­ka­ci­ju ko­ja omo­gu­ću­je spre­ma­nje bi­lje­ški kao u mno­gim slič­nim apli­ka­ci­ja­ma. Ono po če­mu se iz­dva­ja­ju je da bi­lje­ške mo­že­te po­mi­ca­ti i or­ga­ni­zi­ra­ti u apli­ka­ci­ji baš kao što bis­te to uči­ni­li na pra­vom zi­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.