SA­VJET DA­NA

PASTA ZA LICE OD OC­TA, KUR­KU­ME, JO­GUR­TA I ME­DA ZA­GLA­ĐU­JE KO­ŽU

24sata - - MOZAIK & TV -

Do­bro ope­ri­te i očis­ti­te lice pa u po­su­di po­mi­je­šaj­te po­la žli­či­ce kur­ku­me, po­la žli­či­ce ja­buč­nog oc­ta, žli­cu me­da i po­la žli­či­ce te­ku­ćeg ili čvr­stog jo­gur­ta. Na­ne­si­te pas­tu na ci­je­lo lice iz­bje­ga­va­ju­ći po­dru­čje oko oči­ju i usa­na pa je os­ta­vi­te oko 15 mi­nu­ta dok se ne osu­ši, a zatim je is­pe­ri­te s li­ca mla­kom vo­dom. Lice osu­ši­te me­kim ruč­ni­kom. Za ve­ću ko­li­či­nu pas­te po­mi­je­šaj­te vi­še sas­to­ja­ka u is­tom omje­ru te je ču­vaj­te u za­tvo­re­noj po­su­di u hlad­nja­ku naj­vi­še tri da­na.

Že­li­te li s na­ma po­di­je­li­ti svo­je tri­ko­ve za ljep­ši ži­vot, pi­ši­te nam na Ore­ško­vi­će­va 3d, 10000 Zagreb, Ži­vot za Sa­vjet da­na ili na li­fes­[email protected]­ta.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.