DOBRA VJEŠTICA I NO­VA...

24sata - - MOZAIK & TV -

Obi­telj­ski film iz po­pu­lar­ne se­ri­je fil­mo­va o do­broj vje­šti­ci Ca­ssie Nig­h­tin­ga­le ko­ja je u po­tra­zi za dra­go­cje­nom obi­telj­skom us­po­me­nom ko­ja je mo­žda iz­gub­lje­na, a mo­žda je ukra­de­na... Ot­ka­ko je 2008. snim­ljen pr­vi film ove vr­lo us­pješ­ne fran­ši­ze, lik do­bre vje­šti­ce oča­rao je pu­bli­ku, za­hva­lju­ju­ći iz­vr­s­nom sce­na­ri­ju i ljup­koj Cat­he­ri­ne Bell u nas­lov­noj ulo­zi.

ŽANR: OBI­TELJ­SKI, 2014., SAD REŽIJA: CRAIG PRYCE ULO­GE: CAT­HE­RI­NE BELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.