OSJECAM SE NAGUZENO

24sata - - TV PROGRAM -

Lju­di mis­le da sam se obo­ga­ti­la od por­ni­ća, a ukup­no sam za­ra­di­la 80.000 kuna u toj in­dus­tri­ji i ni­sam vi­dje­la ni cen­ta pos­li­je. Pro­na­la­zak nor­mal­nog pos­la na­kon što sam pres­ta­la sni­ma­ti bio je stra­šan, po­ja­da­la se biv­ša por­no­zvi­jez­da Mia Kha­li­fa (26), ko­ja se, ka­ko ka­že, ma­lo osje­ća “na­gu­že­no”.

Jer ia­ko se nje­zi­ni fil­mo­vi i da­lje vr­te po raz­nim stra­ni­ca­ma za odras­le te ia­ko je i da­lje jed­na od naj­tra­že­ni­jih glu­mi­ca, tan­ti­je­ma - jed­nos­tav­no ne­ma. - Po­pu­ši­la si nji­ho­ve fo­re. Ni­si gle­da­la što pot­pi­su­ješ - pi­sa­li su obo­ža­va­te­lji ame­rič­ko-li­ba­non­skoj pen­zi­oner­ki.

- Ni­sam oče­ki­va­la mi­li­ju­ne, ali že­lim ovo raš­čis­ti­ti. U por­no­in­dus­tri­ji se ne vr­te to­li­ki nov­ci da mo­že­te na­kon ne­ko­li­ko fil­mo­va bi­ti bo­ga­ta­ši - do­da­la je Kha­li­fa, ko­ja je na­kon de­se­tak snim­lje­nih fil­mo­va od­lu­či­la obje­si­ti ga­ći­ce o klin.

- Sve je otiš­lo k vra­gu kad mi je ISIL po­čeo pri­je­ti­ti. Tad sam od­lu­či­la pre­ki­nu­ti. Čim sam pos­ta­la po­pu­lar­na, rek­la sam si, tre­bam je­be­no po­bje­ći od ovo­ga. To iona­ko ni­je bi­lo ne­što što sam htje­la ra­di­ti. Sa­mo sam se htje­la ra­zuz­da­ti - rek­la je Mia, ko­ja se na­kon por­no­ka­ri­je­re po­sve­ti­la vo­di­telj­skoj... (rj)

www.nik­ti­ta­nik.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.