VE­LI­KI PRILOG: SVA ČUDA MAJ­KE BOŽ­JE

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: ŽELJKA KRMPOTIĆ NAS­TA­VAK NA SLJE­DE­ĆOJ STRA­NI­CI 

U Hrvatskoj je vi­še od 2000 ka­pe­li­ca, cr­k­vi i ol­ta­ra po­sve­će­nih Bo­go­ro­di­ci ko­joj lju­di do­la­ze po utje­hu

Naj­ve­ća sve­ti­nja hrvatskog na­ro­da, kip Maj­ke Bož­je s Dje­te­tom u na­ru­čju, ču­va se u sve­ti­štu, u cr­k­vi Uz­ne­se­nja Ma­ri­ji­na. Cr­nu Ma­do­nu sva­ke go­di­ne po­sje­ću­je vi­še od 800.000 ho­do­čas­ni­ka. Us­pi­nju­ći se i spu­šta­ju­ći vi­ju­ga­vim br­d­skim ces­ta­ma, vjer­ni­ci u za­gor­ski kraj do­la­ze ka­ko bi na­po­ji­li du­šu.

- Sve­ti­šte je mjes­to ho­do­čaš­ća gdje se lju­di do­la­ze pok­lo­ni­ti Bo­gu. To je zatim i mjes­to pro­šte­nja gdje mi tra­ži­mo oprost od onih ko­je smo po­vri­je­di­li, a jed­na­ko ta­ko nu­di­mo oprost oni­ma ko­ji­ma smo či­ni­li na­žao. Zbog sve­ga to­ga, sve­ti­šte je mjes­to ko­je tre­ba osob­no do­ži­vje­ti i pro­ži­vje­ti. S ob­zi­rom na da­naš­nji na­čin ži­vo­ta, uvi­jek me fas­ci­ni­ra što upra­vo na ovo­me mjes­tu mo­gu vi­dje­ti ne­ko­li­ko ge­ne­ra­ci­ja is­te obi­te­lji ka­ko ho­da­ju ra­me uz ra­me - objas­nio je svo­je­dob­no ve­le­čas­ni Zlat­ko Ko­ren, ko­ji je bio du­go­go­diš­nji vo­di­telj Sve­ti­šta Ma­ri­ja Bis­tri­ca. Po­vi­jest ovog služ­be­nog na­ci­onal­nog sve­ti­šta se­že u do­ba osma­nlij­skih osva­ja­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.