UMIRAO U MUKAMA

HVAR: Otro­va­lo ih se šes­te­ro, li­ječ­ni­ci su se bo­ri­li za ži­vo­te dvo­je dje­ce. Je­li su ri­be, ho­bot­ni­ce, salate, pi­le­ti­nu...

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: M. IVIĆ, J. SARIĆ ČEDIĆ, E. ASIPI

Tre­ba­li smo za­jed­no pro­ves­ti lje­to­va­nje, no ni­smo mis­li­li da će se pre­tvo­ri­ti u tra­ge­di­ju. Moj pri­ja­telj je pre­mi­nuo, a dvo­je dje­ce je u bol­ni­ci. Svi ko­ji smo se otro­va­li spa­va­li smo na bro­du na des­noj stra­ni. Mis­lim da se pok­va­rio sus­tav za kli­ma­ti­za­ci­ju i da se plin uvu­kao u ka­bi­ne kroz otvo­re za kli­ma­ti­za­ci­ju, re­kao je Bru­no Man­cu­so, gradonačel­nik Sant’Aga­ta di Mi­li­tel­lo i jed­na od žr­ta­va tro­va­nja na je­dre­nja­ku u Hva­ru. Man­cu­so je ta­mo lje­to­vao sa svo­jim pri­ja­te­ljem Eu­ge­ni­em Vin­ci­em (57) i nje­go­vom obi­te­lji. Umjes­to od­mo­ra po­go­di­la ih je pra­va tragedija. Eu­ge­nie je na mjes­tu os­tao mr­tav, a još pe­te­ro lju­di odve­ze­no je u split­sku bol­ni­cu. Me­đu nji­ma je i dvo­je dje­ce ko­ja ima­ju te­že simp­to­me tro­va­nja. Što je uz­rok, tok­si

ko­lo­zi tek mo­ra­ju ut­vr­di­ti. Is­tra­žu­ju se uzor­ci hra­ne, ali ni­je is­klju­če­no ni tro­va­nje pli­nom. Bra­ta (5) i ses­tru (14) smjes­ti­li su u split­sku bol­ni­cu na je­di­ni­ci In­ten­ziv­nog li­je­če­nja i u te­škom su sta­nju. Li­ječ­ni­ci još ne zna­ju uz­rok.

JE­LI TJESTENINU, RIBU, SALATE I HOBOTNICU

- Ži­vot­no su ugro­že­ni i na res­pi­ra­to­ru. Svi vi­tal­ni or­ga­ni su im za­ta­ji­li - rek­la je dr. Bran­ka Po­lić i do­da­la da se bo­re za nji­ho­ve ži­vo­te. - Sam is­hod je ne­iz­vjes­tan, a što će nam di­jag­nos­ti­ka po­ka­za­ti, još će­mo vi­dje­ti - rek­la je Po­lić. Osim dje­ce, na Kli­ni­ku za in­fek­to­lo­gi­ju za­prim­lje­ne su i dvi­je že­ne (56 i 44). - Ni­sam si­gu­ran da je uz­rok nji­ho­vih te­go­ba ne­ka za­raz­na bo­lest - re­kao je pri­ma­ri­jus Dra­gan Le­di­na iz KBC-a Split. Do­dao je da troj odras­lih ima pro­bav­ne smet­nje, a kod dje­ce su sim­pot­mi te­ži. Struč­nja­ci­ma je bi­lo bit­no da do­đu do uzo­ra­ka hra­ne ko­ju su je­li 24 sa­ta pri­je ne­go što im je poz­li­lo.

- Jed­na od naj­o­pas­ni­jih en­te­ro­tok­sič­nih bak­te­ri­ja ko­je u ljud­ski or­ga­ni­zam do­la­ze kon­ta­mi­ni­ra­nom hra­nom je Es­c­he­ric­hia co­li, ko­je ima raz­nih ti­po­va - ka­že nam to prof. dr. Bru­no Bar­šić, pro­čel­nik Za­vo­da za in­ten­ziv­nu me­di­ci­nu i ne­uro­in­fek­to­lo­gi­ju Kli­ni­ke za in­fek­tiv­ne bo­les­ti “Dr. Fran Mi­ha­lje­vić” u Zagrebu. Es­c­he­ric­hia co­li uz­ro­ku­je cri­jev­ne in­fek­ci­je i lu­či vr­lo ja­ki tok­sin ko­ji u or­ga­niz­mu čo­vje­ka mo­že po­tak­nu­ti ta­ko­zva­ni he­mo­li­tič­ko ure­mič­ki sin­drom. Do­đe li do tog sin­dro­ma, po­či­nju se ras­pa­da­ti cr­ve­na krv­na zrn­ca (eri­tro­ci­ti), os­lo­ba­đa se he­mo­glo­bin, do­la­zi do te­škog ošte­će­nja bu­bre­ga i pa­da broj trom­bo­ci­ta ko­ji su za­du­že­ni za zgru­ša­va­nje kr­vi.

‘SMRT BOTULINOM JE MUČNA I TEŠKA’

Po­s­lje­di­ca to­ga je unu­tar­nje kr­va­re­nje u svim or­ga­ni­ma, uklju­ču­ju­ći i plu­ća, zbog če­ga se čo­vjek mo­že ugu­ši­ti. Tak­vo sta­nje, ka­že prof. dr. Bar­šić, mo­že se li­je­či­ti, ali jed­na­ko ta­ko mo­že do­ves­ti i do na­gle smr­ti ako za­ta­ji vi­še or­ga­na. Ta­ko­đer, mo­že bi­ti i ne­uro­lo­ških simp­to­ma, po­put kr­va­re­nja u moz­gu.

- Ova bak­te­ri­ja se mo­že na­ći u svoj hra­ni, a u ljud­ski or­ga­ni­zam vr­lo čes­to do­đe pre­ko po­vr­ća i salate. Po­vr­će se, pak, mo­že kon­ta­mi­ni­ra­ti na raz­ne na­či­ne, pri­mje­ri­ce, vo­dom ko­jom se za­li­je­va. Ter­mič­ka obra­da uni­šta­va bak­te­ri­ju, a ona će se za­dr­ža­ti na po­vr­ću ko­je ni­je opra­no - go­vo­ri nam prof. dr. Bar­šić. Tok­si­ko­log dr. Fra­njo Plav­šić is­ti­če da ova­ko br­za smrt te­ško mo­že bi­ti od tro­va­nja školj­ka­ma.

- Ako uz­me­mo u obzir da je u je­ku se­zo­na, ti­me je kva­re­nje hra­ne mi­ni­mal­no. Što se ti­če tro­va­nja botulinom, to je za­is­ta teška bo­lest. Ako se br­zo ne pru­ži po­moć, smrt, ko­ja je teška, nas­tu­pi br­zo, a tu je­di­no po­ma­že an­ti­se­rum - ka­že Plav­šić.

TRA­ŽE UZ­ROK SMR­TI OTRO­VA­NI TA­LI­JA­NI JE­LI SU U RES­TO­RA­NU, ISTRAŽITEL­JI NE ISKLJUČUJU DA BI UZ­ROK SMR­TI MO­GAO BI­TI I PLIN

Pre­mi­nuo je ta­li­jan­ski me­na­džer Eu­ge­nio Vin­ci (57)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.