KA­KO JE BAN­DIĆ OD­LU­ČIO IS­KO­RIS­TI­TI TROPSKE VRUĆINE

24sata - - PANORAMA - Pi­še: BO­RIS RAŠETA

DIO NA­ŠIH PO­LI­TI­ČA­RA LJE­TO KO­RIS­TI ZA OD­MOR, A DIO ZA NAMETANJE LOŠIH ODLUKA

Iz­me­đu pred­sjed­nič­kih kan­di­da­ta kre­nu­la je po­le­mi­ka o sa­zi­va­nju sa­bor­ske sjed­ni­ce na te­mu mi­nis­tra zdrav­s­tva. “Kad bi se sa­zva­la sjed­ni­ca Sa­bo­ra u ovoj ljet­noj pa­uzi, to bi bio pre­se­dan i mo­gli bi­smo oče­ki­va­ti da sva­ko slje­de­će lje­to i sva­ku slje­de­ću zi­mu opo­zi­ci­ja sa­zo­ve iz­van­red­nu sjed­ni­cu Sa­bo­ra”, re­kao je Mi­la­no­vić. “A za­što ne?”, uz­vra­ti­la je Dalija Ore­ško­vić. Us­tav ne ide na fe­ra­gos­to - za­ko­ni ni­su se­zon­ska ro­ba. Us­ta­va se tre­ba dr­ža­ti kao pi­jan plo­ta. Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić, ko­ja je pri­je pet go­di­na hra­bro naj­av­lji­va­la da će “lu­pi­ti ša­kom o stol i sa­zva­ti sjed­ni­cu Vla­de”, to ni­je uči­ni­la, a ov­last sa­zi­va­nja Sa­bo­ra, ko­ja joj ne­upit­no pri­pa­da, od­lu­či­la je iz­vr­da­ti. Sa­ma je pro­zva­la Mi­la­na Ku­jun­dži­ća, pa je Most od nje za­tra­žio da is­ko­ris­ti svo­je ov­las­ti i sa­zo­ve Sa­bor, kad je to Jan­dro­ko­vić već iz­bje­gao. Pred­sjed­ni­ca se po­vuk­la - ako Us­tav­ni sud ka­že da tre­ba sa­zva­ti Sa­bor, sa­zvat će, ako ne, neće. Še­pa­ro­vić joj je, me­đu­tim, od­mah re­kao da sa­ma od­lu­či. Peh! Jas­no je za­što vr­da.

Ako sa­zo­ve sjed­ni­cu Sa­bo­ra na ko­joj bi opor­ba ru­ši­la mi­nis­tra iz stranke ko­ja će je kan­di­di­ra­ti na iz­bo­ri­ma, to će zna­či­ti za­bi­ja­nje no­ža u le­đa Plen­ko­vi­ću, a on­da je go­to­va. Ako ne sa­zo­ve sjed­ni­cu, po­ka­zat će da ni­je u sta­nju po­vu­ći ni je­dan od­lu­čan po­tez, a hva­li­la se da je u NATO-u ima­la na­di­mak Swa­ma­bo, “ona ko­ju se mora slu­ša­ti”. I dok na­ši kan­di­da­ti, me­te­opo­li­ti­ča­ri, vrućine i go­diš­nje od­mo­re ko­ris­te za pre­dah, Mi­lan Ban­dić naj­ja­či val tropske vrućine i vr­hu­nac se­zo­ne od­mo­ra od­lu­čio je is­ko­ris­ti­ti da pro­gu­ra iz­mje­ne GUP-a. To je strast, to je po­li­ti­ka, to je vo­lja za mo­ći. Ni­šta se ve­li­ko u povijesti ni­je na­pra­vi­lo bez stras­ti, na­pi­sao je nje­mač­ki fi­lo­zof He­gel, i to je is­ti­na. Šte­ta je sa­mo što Ban­dić oči­to ve­li­ku strast ne tro­ši na ma­nje dvoj­be­ne pro­jek­te umjes­to na iz­vr­da­va­nje za­ko­na. “Naj­bo­lji­ma manj­ka sva­ko uvje­re­nje, a naj­go­ri su pu­ni in­ten­ziv­ne stras­ti”, ka­že Wil­li­am Bu­tler Ye­ats. Kao da je opi­si­vao hr­vat­sku po­li­tič­ku stvar­nost!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.