RA­DI OSOBNE HOROSKOPE I PRE­DVI­ĐA DO­GA­ĐA­JE

24sata - - SUPER LJETO - Za 24sa­ta pi­še as­tro­lo­gi­nja Ves­na Na­rat Ves­nu mo­že­te na­zva­ti na te­le­fon: 091/240-2777

OVAN

21. 3. - 19. 4.

Mo­gli bis­te bi­ti iz­lo­že­ni ne­pri­ja­telj­stvu lju­di na pos­lu. Ne­će­te htje­ti igra­ti po nji­ho­vim pra­vi­li­ma. Ne po­du­zi­maj­te ni­šta dok vam in­tu­ici­ja i lo­gi­ka ni­su u pot­pu­nom skla­du. Oba­vi­te zdrav­s­tve­ne pre­gle­de ko­je od­ga­đa­te i ku­pi­te si ne­što no­vo.

RAK

21. 6. - 22. 7.

Iz­vjes­tan je po­rast rad­nih za­du­že­nja. Uži­vat će­te po­vje­re­nje še­fo­va i sim­pa­ti­je ko­le­ga. Mo­gli bis­te slu­čaj­no do­ći u po­sjed po­vjer­lji­vih informacij­a, no ne ot­kri­vaj­te ono što zna­te. Lju­bav i strast će se is­pre­ple­ta­ti. Osje­ća­ji će vam bi­ti in­ten­ziv­ni pa je dan kao stvo­ren za za­gr­lja­je, ro­man­tič­ne iz­la­ske i lju­bav­ne iz­ja­ve.

VAGA

23. 9. - 23. 10.

Lju­bav­ne pri­li­ke se po­bolj­ša­va­ju, ali ne­moj­te odva­ja­ti no­ge od tla. S part­ne­rom ko­mu­ni­ci­raj­te strp­lji­vo, a ako tre­ba, od­go­di­te objaš­nje­nja za mir­ni­ja vre­me­na. Bi­lo bi do­bro da osvi­jes­ti­te svo­je vri­jed­nos­ti jer ula­zi­te u raz­dob­lje ko­je vam otva­ra mno­ga vra­ta. Bu­di­te am­bi­ci­oz­ni­ji!

JARAC

22. 12. - 19. 1.



Pos­lo­vi ko­ji vam se sa­da nu­de mo­gli bi vam po­mo­ći da stek­ne­te fi­nan­cij­sku si­gur­nost. Mo­gu­ća je fi­nan­cij­ska pot­po­ra obi­te­lji, part­ne­ra, za­klju­či­va­nje unos­nog pos­la. Una­toč za­pre­ka­ma ko­je po­ten­ci­ra Mer­kur, od­lič­no ko­mu­ni­ci­ra­te, vje­što se iz­ra­ža­va­te i lu­cid­ni ste. Pod­svi­jest će vam bi­ti ja­ka, a sno­vi na­gla­še­ni.

BIK

20. 4. - 20. 5.

Br­zo će­te se uma­ra­ti pa dan ni­je po­go­dan za ve­će na­po­re. Mo­že do­ći do sva­đe i te­žih ri­je­či. Pro­la­zi li part­ner kroz kriz­no raz­dob­lje, pru­ži­te mu pot­po­ru. Izvu­ci­te po­uke iz svog sa­daš­njeg po­na­ša­nja. Bu­di­te oprez­ni s do­ku­men­ti­ma i ne­moj­te kas­ni­ti.

LAV

23. 7. - 22. 8.

Sla­ba kon­cen­tra­ci­ja i ras­tre­se­nost bit će glav­ni kriv­ci va­še ne­dje­lo­tvor­nos­ti. Dan ni­je do­bar za ak­ci­ju i upu­šta­nje u no­ve pro­jek­te. Od­go­di­te važ­ne pos­lo­ve te dio pre­ba­ci­te na lju­de od po­vje­re­nja jer će­te se sa­mi te­ško no­si­ti sa zah­tjev­ni­jim za­da­ci­ma. Part­ner će te­ško pod­no­si­ti va­še pro­mje­ne ras­po­lo­že­nja.

ŠKORPION

24. 10. - 21. 11.

Me­đu­ljud­ski kon­tak­ti vas is­crp­lju­ju i ne­ga­tiv­no utje­ču na va­šu psi­ho­fi­zič­ku sta­bil­nost. Sma­nji­te kri­te­ri­je, bu­di­te za­do­volj­ni i s ma­njim pa će­te vi­še do­bi­ti. Shva­tit će­te da vam ljut­nja i tre­nu­ci pov­la­če­nja u se­be vi­še šte­te ne­go ko­ris­te. Part­ner neće ma­ri­ti za va­še po­na­ša­nje.

VODENJAK

20. 1. - 18. 2.

Pos­lov­ne ak­ci­je odvi­ja­ju se ote­ža­no, no da­nas bi se ne­ke si­tu­aci­je ipak mo­gle po­kre­nu­ti. Ako vaš po­sao ima ve­ze s ino­zem­s­tvom ili čes­to pu­tu­je­te, iz­vjes­ne su do­bre vi­jes­ti. Sam­ce oče­ku­je no­vo poz­nans­tvo pu­tem ro­đa­ka, ogla­sa, in­ter­ne­ta ili ko­rak pre­ma na­pri­jed s oso­bom s ko­jom ima­te ne­do­re­čen od­nos.

BLIZANCI

21. 5. - 20. 6.

Ima­te li sim­pa­ti­ju i ne­kog tko vam se svi­đa, spret­no će­te da­ti do zna­nja da nis­te hlad­ni. Ba­vi­te li se pos­lom ko­ji vam omo­gu­ća­va sa­mos­tal­nost, oče­ku­ju vas iz­vr­s­ni rezultati. Imat će­te pu­no pos­la, ali i do­volj­no mo­ti­va­ci­je i že­lje da sve oba­vi­te us­pješ­no.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

Po­tis­ni­te ljut­nju. Pro­na­đe­te li vi­še vre­me­na za se­be, bit će­te znat­no bo­lje vo­lje. Ne­moj­te se na­mjer­no iz­o­li­ra­ti od dru­gih, po­ka­zu­ju­ći ti­me ko­li­ko vam sme­ta­ju. Ne­mi­nov­no obi­telj­sko okup­lja­nje mo­glo bi bi­ti ma­nja mu­ka ne­go što ste mis­li­li. Svi­djet će vam se ono što će­te ču­ti od sta­ri­jeg čla­na rod­bi­ne.

STRI­JE­LAC

22. 11. - 21. 12.

Ri­je­ši­te pos­lov­ne za­os­tat­ke, ne od­ga­đaj­te ih za pos­li­je. Pla­ne­ti će vas po­tak­nu­ti na in­te­lek­tu­alan i psi­hič­ki na­por pa će­te u da­nim okol­nos­ti­ma uči­ni­ti vi­še ne­go što dru­gi od vas oče­ku­ju. Ne­moj­te se za­tva­ra­ti u če­ti­ri zi­da, oso­bi­to ako ste osam­lje­ni ili ne­za­do­volj­ni.

RI­BE

19. 2. - 20. 3.

Ne­će­te mo­ći iz­bje­ći pos­lov­ni stres. Ni­su is­klju­če­na ni ne­ugod­na iz­ne­na­đe­nja, po­put ot­ka­za ili od­go­de re­ali­za­ci­je no­vih pos­lo­va. Ne­moj­te se ža­li­ti na sud­bi­nu ili tra­ži­ti kriv­ca, ne­go pri­oni­te pos­lu. Mo­gli bis­te neo­prez­nom iz­ja­vom uvri­je­di­ti part­ne­ra ili iz­go­vo­ri­ti stva­ri pre­ko ko­jih neće mo­ći pri­je­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.