JES­TE LI ZNA­LI?

24sata - - ŽIVOT -

Ocat, led i su­ši­lo za ko­su pe­gla­ju odje­ću kao da je to uči­ni­la pe­gla

Gla­ča­nje odje­će mo­že­te iz­bje­ći ako u su­ši­li­cu do­da­te ne­ko­li­ko koc­ki­ca le­da ko­ji će is­pa­ri­ti i ta­ko po­pe­gla­ti odje­ću. Još to­plu odje­ću obje­si­te na vje­ša­li­cu čim je iz­va­di­te iz su­ši­li­ce pa se neće gu­žva­ti. Ne­ki umjes­to gla­ča­la ko­ris­te su­ši­lo za ko­su, ne­ki na zgu­žva­ni ko­mad sta­ve vla­žan ruč­nik, a ima i sas­to­jak ko­ji za­gla­đu­je na­bo­re - ocat.

Mor­ska sol ‘iz­vla­či’ baš sve mi­ri­se

Ka­ko bis­te uk­lo­ni­li mi­ri­se s dr­ve­ne da­ske, sta­vi­te ve­li­ku ko­li­či­nu mor­ske so­li iz­rav­no na nje­zi­nu po­vr­ši­nu. La­ga­no tr­ljaj­te vlaž­nom kr­pom pa da­sku is­pe­ri­te sa­pu­nom i to­plom vo­dom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.