NOVI PEH ZA AMERIKANCE: OTPAO IM I KYLE LOWRY

24sata - - SPORT -

Ame­rič­ka ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja os­ta­la je bez još jed­nog ve­li­kog ime­na jer je s po­pi­sa kan­di­da­ta za nas­tup na Svjet­skom pr­vens­tvu u Ki­ni otpao i Kyle Lowry, ra­zi­gra­vač ak­tu­al­nih NBA pr­va­ka To­ron­to Rap­tor­sa. Imao je ope­ra­ci­ju na pal­cu li­je­ve ru­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.