La­ko u Cityju, ne­ka Pep ra­di čuda u Za­pre­ši­ću

24sata - - SPORT -

Sa­mir To­plak na klu­pi In­te­ra odra­dio je 251 utak­mi­cu i ušao me­đu 10 tre­ne­ra s naj­ve­ćim sta­žom u HNL-u. Na klu­pi In­te­ra sad je toč­no 1496 da­na i lo­vi Ma­tja­ža Ke­ka, ko­ji je u Ri­je­ci bio 2037 da­na. Na­kon re­mi­ja pro­tiv Va­ra­ždi­na igra­če i se­be pro­zvao je de­bi­li­ma.

- A bio sam još ‘vruć’ ha, ha, to je iz­ja­va da­na za mo­je lo­kal­ce. Bi­li su to toliko ra­zo­ča­ra­nje i stres, sa­mo je iz­aš­lo iz me­ne. Ana­li­zi­ra­li smo utak­mi­cu, zna­mo kak­ve smo pri­li­ke pro­pus­ti­li i na kra­ju smo stvar­no is­pa­li Pra­ti svjet­ske tren­do­ve, ali zna da je ipak u HNL-u.

- Kao oso­ba sam se htio iz­gra­di­ti kao Bran­ko Ivan­ko­vić, od­nos­no bi­ti ona­kav ka­kav je on bio pre­ma me­ni. Mo­gu se po­is­to­vje­ti­ti s no­go­me­tom Gu­ar­di­ole, Klop­pa, ali ne znam ih i to je ne­us­po­re­di­vo s mo­jim ni­vo­om. Ja bi htio igra­ti kao Man­c­hes­ter City, ali kak’? Ne­ka do­đe Pep u Za­pre­šić pa nek’ na­pra­vi tak­vu eki­pu, ako će­mo re­al­no - is­kren je To­plak. (fh)

Ne ide mi se u pus­ti­nju zbog nov­ca, že­lim u Nje­mač­ku, ka­že To­plak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.