Ce­tin­ski nije kriv za smrt na ces­ti

Ni­sam mo­gao po­mo­ći čo­vje­ku i to će me pra­ti­ti ci­je­li život, ka­že pje­vač

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: DIJANA MARIĆ

Tre­nu­tak u ko­jem ni­sam mo­gao po­mo­ći čo­vje­ku os­tat će mi za ci­je­li život, re­kao je Tony Ce­tin­ski na­kon što je na Op­ćin­skom su­du u Pa­zi­nu ne­pra­vo­moć­no os­lo­bo­đen op­tuž­be da je kriv za pro­met­nu nesreću u ko­joj je smrt­no stra­dao Ibra­him Kev­lja­nin (62).

- Sam sud­ski pro­ces ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti jer ni­sam do­volj­no obra­zo­van da da­jem iz­ja­vu. U toj uli­či­ci i da­nas je ogra­ni­če­nje 20 ki­lo­me­ta­ra na sat, a i to je pre­vi­še, tre­ba­lo bi bi­ti 10 ili 15 na sat. Tek s 18 ki­lo­me­ta­ra na sat sam ga mo­gao vi­dje­ti i uoči­ti te mo­žda iz­bje­ći nesreću. Ta uli­či­ca nije si­gur­na. Ti­je­kom pro­tek­log vre­me­na imao sam mno­go lju­di ko­ji su bi­li na mo­joj stra­ni, ali i ne­ke ko­ji ni­su. Emo­ci­je su mi iz­mi­je­ša­ne, no i oni­ma do­bri­ma i oni­ma lo­ši­ma že­lim da se tak­vo što ni­kad ne do­go­di. Kad shva­ti­te da nis­te mo­gli po­mo­ći čo­vje­ku, to je straš­no - re­kao je Ce­tin­ski. Obraz­la­žu­ći ne­pra­vo­moć­nu pre­su­du sut­ki­nja Ta­nja Ka­nis Prenc je, iz­me­đu os­ta­lo­ga, rek­la da je Ce­tin­ski u tre­nut­ku ne­sre­će bio tri­je­zan i da je vo­zio svoj Mer­ce­des na sje­da­lu ko­je je bi­lo spu­šte­no.

- No op­tu­že­nik je re­kao da ta­ko go­diš­nje pri­je­đe oko 100.000 ki­lo­me­ta­ra. Svaki vo­zač si na­mje­šta sje­da­lo ona­ko ka­ko že­li, pre­ma po­tre­bi. Ce­tin­ski je pro­pis­no sje­dio - rek­la je sut­ki­nja i do­da­la ka­ko nije mo­gao uoči­ti čo­vje­ka ko­ji le­ži na ces­ti jer se ra­di­lo o iz­ne­nad­noj pre­pre­ci na ko­ju nije mo­gao utje­ca­ti. Re­kons­truk­ci­ja je po­ka­za­la da bi Ce­tin­ski uočio Kev­lja­ni­na da je po­dig­nuo gla­vu i ti­je­lo za de­set cen­ti­me­ta­ra, što je ut­vr­đe­no na­kon što je vje­štak s pje­va­čem pro­šao vi­še pu­ta is­ti put ka­ko bi ut­vr­dio je li on mo­gao ili nije mo­gao vi­dje­ti Kev­lja­ni­na. Snim­ka te re­kons­truk­ci­je pri­ka­za­na je u sud­ni­ci. Ri­ječ je o ne­pra­vo­moć­noj pre­su­di na ko­ju se Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo mo­že ža­li­ti nad­lež­nom Žu­pa­nij­skom su­du. Pod­sje­ti­mo, ne­sre­ća se do­go­di­la 3. stu­de­no­ga 2017. go­di­ne u Pus­toj uli­ci u Ro­vi­nju, ne­pre­gled­noj uli­či­ci u sta­rom di­je­lu gra­da. Pje­vač je svo­jim Mer­ce­de­som oko 14 sa­ti, usred za­vo­ja, na­le­tio na Kev­lja­ni­na, ko­ji je le­žao na ces­ti, te ga pre­ga­zio. Kev­lja­nin je pre­mi­nuo zbog za­do­bi­ve­nih oz­lje­da, po­naj­pri­je tru­pa. Tu­ži­telj­stvo je te­re­ti­lo Ce­tin­skog da je bio pre­du­bo­ko “za­va­ljen” u sje­di­šte svo­je­ga Mer­ce­de­sa i da zbog to­ga nije mo­gao vi­dje­ti Kev­lja­ni­na ka­ko usred bi­je­la da­na le­ži na ces­ti.

U tre­nut­ku ne­sre­će Ce­tin­ski u kr­vi nije imao al­ko­ho­la ni­ti je, ut­vr­di­le su vje­šta­ki­nje, bio dro­gi­ran, dok je pre­mi­nu­li mu­ška­rac imao čak 3,7 pro­mi­la al­ko­ho­la i ne­ke li­je­ko­ve. Na­da­lje, Ce­tin­ski se po toj uli­ci, u ko­joj je ogra­ni­če­nje br­zi­ne 50 ki­lo­me­ta­ra na sat, u tre­nut­ku ne­sre­će kre­tao, ut­vr­dio je pro­met­ni vje­štak Zvon­ko Iva­šić, br­zi­nom od oko 33 ki­lo­me­tra na sat. A pre­ma na­la­zu vje­šta­ka, da bi se uop­će mo­gao za­us­ta­vi­ti, tre­bao je vo­zi­ti 18 ki­lo­me­ta­ra na sat.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.