ISTUKAO JE PRVAŠIČA, PUKAO MU JE MIŠIČ

Uče­nik u Kni­nu to­li­ko je ja­ko oz­li­je­dio ko­le­gu iz raz­re­da da su ga mo­ra­li ope­ri­ra­ti Dje­čak već pet mje­se­ci nije oti­šao na nas­ta­vu Škola nije prijavila in­ci­dent nad­lež­nim služ­ba­ma

24sata - - PRVA STRANICA - NASTAVAK NA SLJEDEĆOJ STRANICI 

IN­S­PEK­CI­JA UT­VR­DI­LA PRO­PUS­TE Uče­nik je uda­rio vrš­nja­ka (7) i te­ško mu oz­li­je­dio no­gu. Dje­čak je operiran i već pet mje­se­ci ne ide na nas­ta­vu od bo­li i stra­ha. Maj­ka je očaj­na: ‘Di­je­te mi pa­ti, a škola ne po­du­zi­ma ni­šta’

oblik upa­le kod ko­je se u mi­ši­ći­ma ta­lo­že kal­ci­je­ve kos­ti pa oni pos­ta­ju tvr­di po­put kos­ti. Na­kon od­stra­nji­va­nja tog tki­va mo­rao je na re­ha­bi­li­ta­ci­ju, a dje­čak još, vi­še od pet mje­se­ci od udar­ca, ne ide u ško­lu.

Vi­še ro­di­te­lja se već ra­ni­je ža­li­lo me­di­ji­ma na nasilje u toj ško­li. Za ‘Pro­vje­re­no’ su rek­li ka­ko škola po­du­zi­ma ma­lo ili ni­šta da se si­tu­aci­ja pro­mi­je­ni. Otac pro­ble­ma­tič­nog dje­ča­ka je tad is­pri­čao ka­ko mu sin ode na struč­nu služ­bu u ško­li, a oni mu ka­žu: “Bu­di do­bar, evo ti čo­ko­la­di­ca, vra­ti se na­zad”.

Stvar se nije po­mak­la s mr­tve toč­ke sve dok maj­ka oz­li­je­đe­nog dje­ča­ka nije oba­vi­jes­ti­la po­li­ci­ju, puč­ku pra­vo­bra­ni­te­lji­cu i Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja, ko­je je pos­la­lo in­s­pek­ci­ju u os­nov­nu ško­lu. U iz­vješ­ću in­s­pek­ci­je da­ti­ra­nom 9. ko­lo­vo­za ove go­di­ne ut­vr­đe­no je da “škola nije po­du­ze­la sve rad­nje, od­nos­no nije iz­vi­jes­ti­la sva nad­lež­na ti­je­la u slu­ča­ju ut­vr­đe­nog na­si­lja, pa je sto­ga Ško­li rje­še­njem na­re­đe­no ot­kla­nja­nje na­ve­de­nih ne­pra­vil­nos­ti”. Raz­go­va­ra­li smo s maj­kom oz­li­je­đe­nog uče­ni­ka ko­ji već mje­se­ci­ma pro­pu­šta nas­ta­vu. Ona te­ško op­tu­žu­je rav­na­te­lji­cu ško­le za ne­mar i kr­še­nje pro­pi­sa.

- Taj dje­čak je od po­čet­ka ško­le tu­kao dje­cu u ci­je­lom raz­re­du. Mi smo ro­di­te­lji u su­rad­nji s uči­te­lji­com pi­sa­li škol­skoj struč­noj služ­bi što se do­ga­đa u raz­re­du.

Sin mi je do ta­da već imao raz­bi­je­ni nos, us­ta i ar­ka­du. Taj dje­čak ga je no­ga­ma šu­ti­rao u tr­buh. Ni­sam je­di­na, već su jed­ni ro­di­te­lji do­la­zi­li u struč­nu služ­bu, a ta­mo su im rek­li da ne­ma­ju vre­me­na - go­vo­ri nam po­tre­se­na maj­ka i opi­su­je što se do­go­di­lo na­kon na­pa­da.

IZVADILI DIO MIŠIĆA DJEČAKU SE NOGA NIJE OPORAVILA PA JE OPERIRAN

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.