Šu­ica mo­že uči­ti Eu­ro­pu ka­ko ne bi tre­ba­li ra­di­ti

24sata - - 24 SATA -

Zvu­či kao vic: hr­vat­ska kan­di­dat­ki­nja za po­vje­re­ni­cu EK

Du­brav­ka Šu­ica ime­no­va­na je za pot­pred­sjed­ni­cu Ko­mi­si­je za de­mo­kra­ci­ju i de­mo­gra­fi­ju. Ne znaš što nam go­re ide.

S de­mo­kra­ci­jom još i ka­ko ta­ko, ov­dje su pra­va gla­sa do­bi­li čak i mr­tvi, a čla­no­vi de­mo­krat­skih stra­na­ka lak­še do­bi­ju po­sao, ma­gis­te­rij, dok- to­rat, sve. Ali - de­mo­gra­fi­ja?

Pa Hr­vat­ska ima već šes­tu de­mo­graf­sku stra­te­gi­ju, a po­pu­la­ci­ja nam je sve ma­nja, iz­me­đu os­ta­log, i za­to što nam je de­mo­kra­ci­ja ovak­va kak­va jest. Gos­po­đi Šu­ici, ipak, čes­tit­ke - do­bi­la je važ­nu funk­ci­ju. Ako išta mo­že, ne­ka na­pra­vi ne­što da lju­di­ma bu­de do­bro i ov­dje, a ne sa­mo u Bruxel­le­su.

Bri­ne za de­mo­gra­fi­ju i de­mo­kra­ci­ju u EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.