AKO POČNE ‘BICIKLIRAT­I’, NASTAT ĆE PROBLEMI

24sata - - 24 SATA - [email protected]­ko

Mis­lim da Ban­dić i ne­ma pre­vi­še iz­bo­ra, s ob­zi­rom na to da je on od­li­čan pri­mjer “bi­cikl po­li­ti­ke”, kao što je Mi­ros­lav Ku­tle bio pri­mjer “bi­cikl eko­no­mi­je”. Taj ter­min je za­pra­vo Ku­tle sam iz­mis­lio, na­vo­de­ći da je biz­nis po­put vož­nje bi­cik­lom, tj. “ako sta­nem, pa­dam”. U ovom slu­ča­ju de­fi­ni­tiv­no vri­je­di is­ta te­za, sa­mo u po­li­tič­kim vo­da­ma, jer do­tič­ni ako sta­ne - pa­da, a on­da nas­ta­ju problemi. Ova­ko, dok­le god ima ne­ku po­li­tič­ku te­ži­nu, uvi­jek će ima­ti ma­ne­var­skog pros­to­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.