PLENKOLOGI­JA

24sata - - 24 SATA -

Ko­lin­da je sa­vje­to­va­la đa­ke da stu­di­ra­ju va­ni pa do­đu ra­di­ti ov­dje. Ona će dok­to­ri­ra­ti ov­dje, pa oti­ći ra­di­ti van, ako tu ne pro­đe na na­tje­ča­ju za Pan­tov­čak. Mi u stran­ci ima­mo mno­go lju­di ko­ji su stek­li me­đu­na­rod­ne di­plo­me: u Mos­ta­ru, Ba­njoj Lu­ci, Bi­ha­ću, Ko­nji­cu... Zna se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.