ČINI SE DA SMO I DALJE OSUĐENI NA HDZ - SDP

24sata - - 24 SATA - To­ci­lo

Me­ne re­zul­ta­ti an­ke­ta uop­će ne iz­ne­na­đu­ju. Tre­ća op­ci­ja se ne­će po­ja­vi­ti ja­ko du­go. Most je dva­put pro­koc­kao svo­ju šan­su zbog svo­je na­iv­nos­ti. Ži­vi zid je uni­štio sam se­be. Des­ni­ca je vje­či­to ra­zje­di­nje­na, a lje­vi­ca sa­mo gle­da ka­ko bi se pri­šte­ka­la SDP-u. Iz­gle­da da smo osuđeni na HDZ-SDP par­tij­sku za­jed­ni­cu, dok dr­ža­va ne bu­de pot­pu­no uni­šte­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.