Je­dan od dvo­ji­ce la­že, Mi­la­no­vić ili Plen­ko­vić

24sata - - 24 SATA -

Na Stan­ko­vi­će­vo pi­ta­nje ima li is­ti­ne u to­me da je An­drej Plen­ko­vić 2010. htio ući u SDP, Zo­ran Mi­la­no­vić je od­go­vo­rio krat­ko: ‘Bo­lje mu je da šu­tim’. An­drej Plen­ko­vić je re­kao da to pr­vi put ču­je i da je ri­ječ o la­ži­ma čo­vje­ka ko­ji pla­si­ra tra­če­ve, ima kom­pleks po­ra­za i bez po­li­ti­ke ne­ma ka­ri­je­ru, kao on. Ako Mi­la­no­vić ima do­ka­ze, tre­ba ih obje­lo­da­ni­ti, jer će ina­če os­ta­ti do­jam kle­ve­te in­si­nu­aci­jom. On je po­čeo, on mo­ra do­vr­ši­ti, prem­da u na­šoj kli­mi nije ta­ko važ­no ot­kud je tko kre­nuo, ne­go gdje je za­vr­šio. Sa­uc­ha, Opa­čić i Ban­dić kre­nu­li su kao so­ci­jal­de­mo­kra­ti, a za­vr­ši­li kao Plen­ko­vi­će­vi ‘že­ton­či­ći’. HNS je bio lju­ti pro­tiv­nik HDZ-a, a sad im je naj­vjer­ni­ji sa­vez­nik. Ipak, u pi­ta­nju je vje­ro­dos­toj­nost vo­de­ćih po­li­ti­ča­ra.

Vr­do­ljak je bio pro­tiv Vla­de, a sa­da je u njoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.