Po­ma­ga­li su mu ta­ta, ses­tra i ri­bi­či, ulo­vio je so­ma od 103 kg

24sata - - 24 SATA -

Još ne vje­ru­jem da sam us­pio po­bi­je­di­ti to­li­ku ri­bu. Dva sa­ta je tra­ja­la bor­ba. Pri­po­mo­gli su i ta­ta, ses­tra te dru­gi ri­bi­či. Za­jed­no smo ga svla­da­li, ka­zao je Ne­ven Gvoz­da­no­vić (24). U ne­dje­lju na­ve­čer u na­šič­kom je­ze­ru La­po­vac ulo­vio je so­ma od 103 kg i 252 cm. (atu)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.