UČE­NIK ZBOG TRAUME IDE PSIHOLOGU

24sata - - NEWS -

Dje­čak je vi­še pu­ta bio pod­vrg­nut punk­ci­ji, a za­tim i ope­ra­ci­ji. Sad stal­no od­la­zi na ul­tra­zvuk ka­ko bi spri­je­či­li no­vu kal­ci­fi­ka­ci­ju mišića.

- Doš­lo je do puk­nu­ća mišića i iz­lje­va kr­vi. Tri­put je pun­k­ti­ran u Ši­be­ni­ku, a on­da je hit­no u Spli­tu operiran jer mu je na­ras­la jed­na ‘kost’ od 11 cen­ti­me­ta­ra, a dru­ga od pet cen­ti­me­ta­ra. Još je u fa­zi opo­rav­ka, na bol­nič­kom tret­ma­nu, te ga stal­no vo­zim na ul­tra­zvuk jer će mo­ra­ti opet na ope­ra­ci­ju ako se stvo­ri no­vi kal­ci­fi­kat - pri­ča nam maj­ka.

DJE­ČAK U STRAHU

- Ne mo­gu ga pus­ti­ti u ško­lu da ga ovaj ne ubi­je. Tri da­na pri­je kra­ja ško­le pre­tu­kao je još jed­no di­je­te. To se kons­tant­no do­ga­đa. Uči­te­lji­ca nam je rek­la da ne mo­že ga­ran­ti­ra­ti za na­šu dje­cu, ka­že ka­ko ni­kad nije ima­la sli­čan slu­čaj. Nje­gov otac je re­kao ka­ko dje­ča­ka odve­du u struč­nu služ­bu, ta­mo mu da­ju čo­ko­la­di­cu i vra­te ga u raz­red. Rav­na­te­lji­ca mi je la­ga­la da je sve na­pra­vi­la, da je oba­vi­jes­ti­la so­ci­jal­nu služ­bu i po­li­ci­ju te me uvje­ra­va­la da pra­vil­nik ne pos­to­ji. Na kra­ju sam ja oba­vi­jes­ti­la po­li­ci­ju, puč­ku pra­vo­bra­ni­te­lji­cu i Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja. Pos­la­la sam im ma­il 31. svib­nja, noć uoči ope­ra­ci­je, i on­da su pos­la­li in­s­pek­ci­ju u ško­lu, ko­ja je ut­vr­di­la pro­pus­te - pri­ča dje­ča­ko­va maj­ka.

- Kad sam otiš­la oba­vi­jes­ti­ti rav­na­te­lji­cu da će mi ma­li ići na ope­ra­ci­ju, rek­la mi je ka­ko to nije nje­zin pro­blem i da ona iona­ko ni za što ne mo­že sno­si­ti od­go­vor­nost. To je bi­lo dan uoči ope­ra­ci­je. Is­to to je po­no­vi­la u zbor­ni­ci. Ko­le­ge ko­ji su bi­li pri­sut­ni zva­li su mo­je­ga mu­ža, ina­če pro­s­vjet­nog rad­ni­ka, da mu to ka­žu - do­da­je.

- Sin mi je od 3. trav­nja kod ku­će, još ot­kad je do­bio uda­rac jer mi je dok­tor re­kao da pus­tim ško­lu i bri­nem se za dje­ča­ko­vu no­gu. Sad je na tret­ma­nu kod psi­ho­lo­ga, u strahu je. Pla­kao je i nije spa­vao, pi­tao me za­što mu je dru­gi dje­čak to na­pra­vio. Mo­že­te mis­li­ti ka­ko to bo­li, ka­ko je kad se dje­te­tu ra­de punk­ci­je - pri­ča nam maj­ka ko­ja ne na­mje­ra­va odus­ta­ti dok se si­tu­aci­ja ne is­pra­vi. Na­zva­li smo i rav­na­te­lji­cu ško­le. Nije bi­la ras­po­lo­že­na za raz­go­vor.

RAV­NA­TE­LJI­CA SVE NEGIRA

- Ne že­lim vam ni­šta re­ći, ne­ka ins­ti­tu­ci­je odra­de svoj po­sao. Žao mi je što se ra­di o dje­ci rek­la nam je rav­na­te­lji­ca. Kad smo joj rek­li da ima­mo iz­vješ­će in­s­pek­ci­je ko­ja ot­kri­va ka­ko nije po­du­ze­la sve što je tre­ba­la, rek­la nam je ka­ko to nije is­ti­na.

- To nije toč­no, ne shva­ćam o če­mu go­vo­ri­te. Ne­mam ko­men­ta­ra, ja imam dru­gu do­ku­men­ta­ci­ju - krat­ko je od­go­vo­ri­la. Upi­ta­li smo je kak­vu do­ku­men­ta­ci­ju ima, a ona nam je pok­lo­pi­la slu­ša­li­cu. Obra­ti­li smo se za­tim i Mi­nis­tar­stvu obra­zo­va­nja, opi­sa­li im si­tu­aci­ju i za­mo­li­li ih za po­jaš­nje­nje. - Pod­ne­sak maj­ke uče­ni­ka ve­za­no uz vrš­njač­ko nasilje u Os­nov­noj ško­li ‘Dr. Fra­njo Tuđ­man’ u Kni­nu za­prim­ljen je 31. svib­nja 2019. i is­tog da­na je po­kre­nut in­s­pek­cij­ski nad­zor. Nad­zo­rom je ut­vr­đe­no da je uče­ni­ku pr­vog raz­re­da Ško­le iz­re­če­na pe­da­go­ška mje­ra zbog ne­pri­mje­re­nih obli­ka po­na­ša­nja pre­ma dru­gim uče­ni­ci­ma te da je is­ti uče­nik kon­ti­nu­ira­no u tret­ma­nu struč­ne služ­be Ško­le i Cen­tra za so­ci­jal­nu skrb. Me­đu­tim, nad­zo­rom je ut­vr­đe­no da je Škola pro­pus­ti­la pri­ja­vi­ti svim nad­lež­nim ti­je­li­ma ut­vr­đe­ni slu­čaj na­si­lja nad dru­gim uče­ni­kom pa je sto­ga Ško­li na­re­đe­no da ot­klo­ni ut­vr­đe­ne pro­pus­te u ra­du. Na te­me­lju na­ve­de­nog, ni­po­što se ne mo­že ut­vr­di­ti da Škola nije po­du­zi­ma­la ni­šta u kon­kret­nom slu­ča­ju, ne­go da su ut­vr­đe­ni odre­đe­ni pro­pus­ti u ra­du ko­ji su ot­klo­nje­ni po mje­ra­ma iz rje­še­nja Pro­s­vjet­ne in­s­pek­ci­je.

OŠTRA OSUDA MI­NIS­TAR­STVA

Ko­nač­no, Mi­nis­tar­stvo ne to­le­ri­ra i oš­tro osu­đu­je sve obli­ke na­si­lja, što po­t­vr­đu­je i br­za in­ter­ven­ci­ja Pro­s­vjet­ne in­s­pek­ci­je u kon­kret­nom slu­ča­ju, ali uz na­po­me­nu da je u ovom i u svim dru­gim slu­ča­je­vi­ma po­treb­no pru­ži­ti adek­vat­nu po­moć i žr­tvi i po­či­ni­te­lju na­si­lja - na­pi­sa­li su.

PREVENCIJA NA­SI­LJA

- Pi­ta­nja na­si­lja u ško­la­ma ni­su sa­mo u do­me­ni sus­ta­va od­go­ja i obra­zo­va­nja, pa je lo­gič­no da se na­me­će po­tre­ba me­đu­sek­tor­ske su­rad­nje svih re­le­vant­nih ti­je­la ka­ko bi se pre­ve­ni­ra­li raz­li­či­ti obli­ci na­si­lja u ško­la­ma. U ci­lju su­oča­va­nja s pro­ble­mom na­si­lja, Mi­nis­tar­stvo je pri­pre­mi­lo Ak­cij­ski plan za pre­ven­ci­ju na­si­lja u ško­la­ma. Ovim Ak­cij­skim pla­nom na­mje­ra je us­kla­di­ti i una­pri­je­di­ti hr­vat­ski za­ko­no­dav­ni ok­vir pre­ven­ci­je na­si­lja u ško­la­ma, os­tva­ri­ti sus­tav­no pri­kup­lja­nje i obra­du po­da­ta­ka ko­ji su re­le­vant­ni za pre­ven­ci­ju na­si­lja u ško­la­ma, po­bolj­ša­ti kva­li­te­tu i pra­će­nje te po­ve­ća­ti broj ve­ri­fi­ci­ra­nih škol­skih pro­gra­ma pre­ven­ci­je na­si­lja ko­ji se pro­vo­de u ško­la­ma, osi­gu­ra­ti sus­tav­ne mje­re pot­po­re pre­ven­ci­je na­si­lja u ško­la­ma uče­ni­ci­ma, uči­te­lji­ma ro­di­te­lji­ma/skr­b­ni­ci­ma, osi­gu­ra­ti pret­pos­tav­ke za os­tva­re­nje nul­te to­le­ran­ci­je na nasilje u ško­la­ma te pro­ves­ti me­dij­sku kam­pa­nju o nul­toj to­le­ran­ci­ji na nasilje u ško­la­ma sto­ji u od­go­vo­ru Mi­nis­tar­stva.

Rav­na­te­lji­ca ško­le ko­ju po­ha­đa­ju ova dva uče­ni­ka tvr­di ka­ko iz­vješ­će in­s­pek­ci­je u ko­jem se na­vo­di da nije po­du­ze­la sve što je tre­ba­la nije toč­no. Rek­la nam je da ona kod se­be ima dru­gu do­ku­men­ta­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.