‘Sve smo na­cr­ta­li o pu­tu u Hel­sin­ki, vi­še ni­šta ne dos­tav­lja­mo’

24sata - - NEWS -

Pre­mi­jer Plen­ko­vić op­tu­žio je Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa da zlo­ra­bi za­kon na­vo­de­ći da pi­ta­nje na­če­la dje­lo­va­nja ne­ma ni­ka­kav prav­ni efekt, ne­go pri­či­nja­nje po­li­tič­ke šte­te. Po­ru­čio je da su oko pu­ta u Hel­sin­ki “sve na­cr­ta­li i vi­še ne­će dos­tav­lja­ti do­ku­men­ta­ci­ju”. Iz Po­vje­rens­tva uz­vra­ća­ju da “ni na ko­ji na­čin ne zlo­ra­be za­kon” ne­go ra­de te­me­ljem nje­ga, jed­na­ko u svim slu­ča­je­vi­ma. (sk)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.