DISKO KRALJ ŠEKS NA PODIJU: STVARNO SAM SE DO­BRO NAPLESAO

24sata - - NEWS -

Baš sam se do­bro naplesao. Stvarno je­sam, krat­ko nam je kroz smi­jeh, bez do­dat­nih ko­men­ta­ra, re­kao ju­čer HDZ-ov ve­te­ran Vla­di­mir Šeks kad smo ga upi­ta­li za svad­bu u Lju­bu­škom, na ko­joj je bio kralj po­di­ja.

A za­bav­ljao se proš­le su­bo­te na vjen­ča­nju si­na Bo­že Vu­ku­ši­ća, taj­ni­ka Po­čas­nog Ble­ibur­škog vo­da u Hr­vat­skoj. Za­bav­ne pje­sme biv­šeg pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra, ko­ji je poz­nat kao ve­se­ljak, dig­nu­le su na no­ge pa se “raz­ba­cao” po sa­li. Net­ko od uzva­ni­ka sni­mao je nje­go­ve ples­ne po­kre­te, a snim­ke su pos­ta­le hit na in­ter­ne­tu. Pje­sme su se re­da­le jed­na za dru­gom, a Šeks je bio ne­umo­ran. Kad je bend za­svi­rao le­gen­dar­nu “Pus­ti, pus­ti mo­du” Zdrav­ka Čo­li­ća, vi­še se nije dao s po­di­ja. Ka­ko se ple­še, mla­di­ma je po­ka­zao na ljet­ni hit “Des­pa­ci­to”. Znoj mu je ka­pao s če­la, ali nije po­sus­ta­jao. No pra­vo ples­no umi­je­će po­ka­zao je na ro­man­tič­ne sti­ho­ve Pe­tra Gra­še uz ples­nog part­ne­ra Vi­cu Vu­ko­je­vi­ća, ri­gid­no des­no ori­jen­ti­ra­nog pred­sjed­ni­ka PBV-a i biv­šeg su­ca Us­tav­nog su­da. Ot­ple­sa­li su im­pro­vi­zi­ra­ni tan­go, a eki­pa im je kli­ca­ju­ći pre­pus­ti­la po­dij. (nz)

HDZ-ov ve­ta­ran uvi­jek je za pje­smu i ples

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.