Du­brav­ka Šu­ica pos­ta­la pot­pred­sjed­ni­ca Ko­mi­si­je za de­mo­gra­fi­ju i de­mo­kra­ci­ju EU

24sata - - NEWS -

HDZ-ova Du­brav­ka Šu­ica od­la­zi iz Eu­rop­skog par­la­men­ta u Eu­rop­sku ko­mi­si­ju. Bi­la je kan­di­dat­ki­nja za po­vje­re­ni­cu, no nova pred­sjed­ni­ca Ko­mi­si­je, Ur­su­la von der Leyen, ime­no­va­la ju je čak pot­pred­sjed­ni­com za de­mo­gra­fi­ju i de­mo­kra­ci­ju.

- Ja­ko sam za­do­volj­na, po­seb­no što se ra­di o po­zi­ci­ji pot­pred­sjed­ni­ce. To je po­seb­na čast i za Hr­vat­sku - rek­la je za Ju­tar­nji list. Pla­ća za ovu duž­nost iz­no­si oko 23.000 eura. (nz)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.