‘Autom mi je ule­tio u dnev­ni bo­ra­vak , na­sre­ću, živ sam’ KRŠ I LOM U POŽEGI

24sata - - NEWS - Pi­še: FRA­NJO LEPAN

Oti­šao sam spa­va­ti i iz pr­vog sna me je pro­bu­di­la straš­na lom­lja­va, puk­nu­lo je kao bom­ba. Od­mah sam pret­pos­ta­vio da se net­ko slu­pao autom. Us­tao sam i iz­a­šao iz ku­će. Iz mo­jeg dnev­nog bo­rav­ka vi­rio je straž­nji kraj auto­mo­bi­la. Straž­nji ko­ta­či su os­ta­li va­ni. Da je ule­tio 20 mi­nu­ta ra­ni­je, bio bih mr­tav jer je auto­mo­bil po­lo­mio fo­te­lju u ko­joj sam sje­dio, go­vo­ri nam Va­len­tin Ko­ma­rić (73), vlas­nik ku­će u po­že­škoj uli­ci Lu­ka put. U nje­go­vu ku­ću u po­ne­dje­ljak u 23 sa­ta za­bio se vo­zač (22) ko­ji je na­pu­hao 1,49 pro­mi­la. Pred ku­ćom je, ka­že Va­len­tin, bio po­li­cij­ski auto s upa­lje­nim ro­tir­ka­ma. Kći Ana doš­la je do ku­hi­nje i u ne­vje­ri­ci gle­da­la u auto iz ko­jeg je iz­la­zio mla­dić. - Po­li­caj­ci su mu od­mah sta­vi­li li­si­ce. Još mi ni­šta nije bi­lo jas­no, po­li­caj­ci su mi sa­mo rek­li da su ga po­ku­ša­va­li za­us­ta­vi­ti od Ve­li­ke. Odve­li su vo­za­ča u po­li­cij­ski auto. Na Ope­lu ko­ji mi je bio u dnev­nom bo­rav­ku bi­le su za­gre­bač­ke re­gis­tar­ske plo­či­ce. Na­sre­ću, nit­ko nije nas­tra­dao. Dok sam gle­dao u po­lom­lje­ne ra­di­ja­to­re, slom­lje­ni na­mje­štaj i be­ton­ske blo­ko­ve uhva­tio me strah, ne zbog me­ne, ne­go zbog mla­di­ća ko­ji je mo­gao po­gi­nu­ti. Mis­lio sam ka­ko bi mi bi­lo bi­ti u ku­ći u toj pros­to­ri­ji i gle­da­ti te­le­vi­zi­ju, a zna­ti da je net­ko po­gi­nuo. Pred­stav­ni­ci­ma osi­gu­ra­nja sam re­kao da že­lim sa­mo da mi se po­pra­vi ku­ća i sve do­ve­de u sta­nje kak­vo je bi­lo – is­kre­no go­vo­ri Ko­ma­rić.

Za oca se pre­pa­la i Ana ko­ja je u tom tre­nut­ku bi­la na ka­tu iz­nad. - Ni­sam još zas­pa­la, sur­fa­la sam in­ter­ne­tom, kad sam vi­dje­la dva svje­tla ka­ko ju­re pre­ma na­šoj ku­ći, a za njim po­li­cij­ske ro­tir­ke. Oče­ki­va­la sam ko­če­nje auta, a umjes­to to­ga sam ču­la pra­sak i lom. Upla­še­na za oca iz­le­tje­la sam iz so­be. Do­zi­va­la sam ga. Kad mi se ja­vio, bi­lo mi je lak­še. A pri­zor u dnev­nom bo­rav­ku bio je stra­šan, ni­sam mo­gla do­ći k se­bi. Osim nov­ča­ne kaz­ne od 12,5 ti­su­ća ku­na i 10 ne­ga­tiv­nih bo­do­va, vo­za­ču je za­bra­nje­no da slje­de­ćih šest mje­se­ci vo­zi bi­lo ko­ji auto­mo­bil B ka­te­go­ri­je.

RAZVALIO SVE

Vo­za­ču su iz­mje­ri­li 1,49 pro­mi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.