Obrt­nič­ki sa­jam u Ce­lju: Po­že­ža­nin pro­da­je no­že­ve ko­ji sto­je i 150 eura

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Hr­vat­ski obrt­ni­ci do 15. ruj­na su­dje­lu­ju na 52. obrt­nič­kom saj­mu u Ce­lju. Pred­stav­lja­ju se 14 obrt­ni­ka te kar­lo­vač­ka i kra­pin­sko-za­gor­ska obrt­nič­ka ko­mo­ra. Ve­ći­na sa­mo iz­la­že svo­je pro­izvo­de, a Jo­sip Ča­vaj­da iz Jak­ši­ća u Po­že­ško-sla­von­skoj žu­pa­ni­ji (na sli­ci) pro­da­je ko­va­ne, ruč­no ra­đe­ne sa­ta­re i no­že­ve, či­je su ci­je­ne iz­me­đu 35 i 150 eura. Nji­ho­vu čvr­sto­ću Ča­vaj­da po­ka­zu­je uda­ra­njem po me­tal­noj ci­je­vi, na­kon če­ga na sa­ta­ri ne­ma ni ogre­bo­ti­ne. (il)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.